Serviec v.3
ห้องสมุดอาจารย์แหวว
ห้องสมุดอาจารย์แหวว /ห้องสมุดกฎหมายสัญชาติ
namefile
size/byte
download
name for upload
date
จำนวนคนเข้าชม
สัญชาติไทยโดยการสมรส : บทสำรวจสถานการณ์ด้านกฎหมาย และแนวคิดในสังคมไทย โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร งานเขียนเพื่อสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
     
288.234k
download
well
29-09-2003,06:05:09
3407
คำถามสำหรับการวิจัยเพื่อการพัฒนาสิทธิของเด็กไร้รากเหง้าในประเทศไทย, งานเพื่อเสนอคณะอนุกรรมด้านเด็ก เยวชน และครอบครัว ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
     
108.497k
download
well
29-09-2003,06:13:34
1865
แนวความคิดว่าด้วยสัญชาติไทยโดยหลักดินแดน โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
     
200.719k
download
well
26-11-2003,01:16:25
2437
กระบวนการของรัฐในการควบคุมคนไทยที่มีองค์ประกอบต่างด้าว โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
     
259.210k
download
well
13-04-2004,07:11:22
2496
ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติไทยของนางอายุ นามเทพ : ผู้หนีภัยความตายจากประเทศพม่ามาสู่ประเทศไทยตั้งแต่เมื่อ ๕๐ ปีก่อน
     
146.646k
download
well
06-07-2005,09:08:04
3344
ฎีกาวิเคราะห์ : คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๔๖๗/๒๕๓๘ : สัญชาติไทยของบุตรที่เกิดในประเทศไทยจากบิดาและมารดาต่างด้าวที่มีเชื้อชาติจีน (นายขีเซียง แซ่อึ้ง โจทก์ พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด จำเลย)
     
155.590k
download
well
11-12-2005,08:04:53
2118
ฎ.๓๓๖/๒๕๓๕ เรื่องสถานภาพทางกฎหมายของคนต่างด้าวที่มิได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรไทยแต่ได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยได้
     
228.629k
download
well
07-12-2005,04:39:42
3355
คำพิพากษาศาลฎีกา ๑๒๑๒/๒๔๙๗ : การขาดจากสัญชาติไทยของคนไทยโดยหลักดินแดนในระหว่างวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๙๖ จนถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๐ เพราะไปรับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
     
148.693k
download
well
11-02-2007,06:29:54
1171
การได้สัญชาติไทยโดยการสมรส : ภายใต้ พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘
     
172.541k
download
well
25-02-2007,03:11:08
3271
ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ : จุดหักเหของปรัชญาการจัดการประชากรของรัฐไทยเรื่องสัญชาติไทยโดยหลักดินแดน, โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, เมื่อวันอังคารที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐
     
305.464k
download
well
16-03-2007,08:43:00
2638
พัฒนาการของแนวคิดเรื่องสัญชาติ และความพยายามที่จะขจัดปัญหาความไร้รัฐในประเทศไทย โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
     
214.795k
download
well
17-06-2007,11:54:38
3485
ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. …. ยกร่างโดยที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะทางกฎหมายและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐
     
102.597k
download
well
04-06-2007,01:12:04
1263
หลักเหตุผลในการยกร่าง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ..... ฉบับผ่านการพิจารณาเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐
     
178.758k
download
well
16-06-2007,04:06:11
1586
ร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. …. ยกร่างโดยที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะทางกฎหมายและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๐
     
114.980k
download
well
19-06-2007,11:32:25
1476
พ.ร.บ.สัญชาติ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕
     
153.883k
download
well
27-12-2007,11:50:45
5268
ตารางแสดงกฎหมายที่มีผลกำหนดความเป็นไทยโดยสัญชาติของบุคคลธรรมดา
     
84.827k
download
well
24-06-2008,08:36:58
1533
ตารางเปรียบเทียบ มาตรา 7 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และ มาตรา 23 แห่งพระราชบญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551
     
96.616k
download
well
25-06-2008,12:09:41
15104
พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งถูกแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕ รวมตลอดถึง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑
     
151.947k
download
well
22-11-2008,08:55:17
10491
หสังสือสั่งการของกรมการปกครองลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เรื่องการใช้มาตรา ๒๓ (ฉบับที่ ๓)
     
2.004563M
download
well
05-04-2009,02:48:09
1328
สัญชาติไทยไกลเกินเอื้อมจริงหรือ ? : กรณีศึกษาแห่งอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
     
177.042k
download
well
17-12-2008,12:12:14
1311
เรื่องเสร็จที่ 226/2552 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายืนยันสถานะคนสัญชาติไทยโดยการเกิดของคนตามมาตรา ๒๓
     
2.288182M
download
well
27-05-2009,11:58:09
1628
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๖๐/๒๕๔๓ ระหว่างนางสาววิไลพร พรมไชยา กับพวก ผู้ร้อง และ พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีแพ่งเขต ๔ ผู้คัดค้าน
     
118.965k
download
well
22-06-2009,12:55:51
2064
กฎกระทรวงกำหนดแบบ วิธีการ และค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขอเกี่ยวกับการได้สัญชาติไทย การแปลงสัญชาติเป็นไทย และการกลับคืนสัญชาติไทยสำหรับคนต่างด้าวซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย พ.ศ. ๒๕๔๕
     
59.929k
download
well
11-03-2010,10:34:10
893


ออกแบบและพัฒนาโปรแกรม โดยกลุ่ม ศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา
ที่อยู่ 106 หมู่ 1 บ้านห้วยขม ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรทัพท์ 053-737412