Home

Custom Search

การจัดการประชากร

ในประเทศไทย

-----------------------------------------------

เอกสารประกอบการบรรยายชุดที่ ๑

หัวข้อความขัดแย้งจากการจัดการประชากรในสังคมพหุวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓

http://cid-57e8289c73121202.office.live.com/self.aspx/PVIL-Teaching/People-Management/Doc14Study-Peoplement-Management-in-Multicultural-Society.pdf

---------------------------------------

สารบาญ

-----------

บทที่ ๑ – แนวคิดทั่วไป

-----------

๑.           แนวคิดว่าด้วยการจัดการประชากรตามกฎหมายที่ผูกพันประเทศไทย, โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, Powerpoints เพื่อประกอบการศึกษาหัวข้อความขัดแย้งจากการจัดการประชากรในสังคมพหุวัฒนธรรม, ภายใต้หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข, จัดการโดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า, เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓

http://cid-57e8289c73121202.office.live.com/self.aspx/PVIL-Teaching/People-Management/people-menagement-2553-10-07.pps

 

--------

บทที่ ๒ – กรณีศึกษาเกี่ยวกับประชากรของรัฐไทยที่ประสบปัญหาความหลายรัฐหลายสัญชาติ

-------

๒.           ฉันไม่ใช่พม่า” คำสารภาพของแรงงานต่างด้าวจากจีนที่ต้องขึ้นทะเบียนเป็นคนพม่า, โดย อาจารย์บงกช นภาอัมพร, งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการในการพิสูจน์สัญชาติ (Knowhow for Proof of Nationality), โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓

--------

บทที่ ๓ – กรณีศึกษาเกี่ยวกับประชากรของรัฐไทยที่ประสบปัญหาสิทธิในสถานะบุคคลที่อาศัย “ใน” ประเทศไทย

-------

๓.           กรณีศึกษานางฝาและบุตร  : ตัวอย่างการจัดการสิทธิของคนชาติพันธุ์มานิก (ซาไก) ซึ่งประสบปัญหาความไร้รัฐ, โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๓

๔.          กรณีศึกษานายยุ้น ทองดี : อดีตไร้รัฐเชื้อสายไทยใหญ่ที่ถูกบันทึกในทะเบียนประวัติประเภท ๓๘/๑, โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๓

--------

บทที่ ๔ – กรณีศึกษาเกี่ยวกับประชากรของรัฐไทยที่ประสบปัญหาสิทธิในสถานะบุคคลที่อาศัย “นอก” ประเทศไทย

-------

๕.          Stateless persons from Thailand in Japan, by Chie Komai and Fumie Azukizawa ใน Forced Migration Review, Refugee Studies Centre, University of Oxford, 2009

๖.           มนุษย์ในสุญญากาศรัฐ, โดย อาจารย์บงกช นภาอัมพร, โครงการบางกอกคลินิกเพื่อให้คำปรึกษากฎหมายด้านสถานะและสิทธิบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เผยแพร่เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ในมติชนรายวัน ปีที่ ๓๓ ฉบับที่ ๑๑๘๓๑ หน้า ๙

--------

บทที่ ๕ – ตัวอย่างการปฏิรูปกฎหมายและนโยบายเพื่อจัดการประชากรของรัฐไทย

-------

๗.         การจัดการปัญหาความไร้สถานะทางกฎหมายของมนุษย์โดยกฎหมายของรัฐสภา, รายงานการทำงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะทางกฎหมายและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย สภานิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิรูปกฎหมายเพื่อการจัดการประชากร, โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, เสนอต่อที่เวทีสาธารณะที่ สนช.จัดขึ้นเพื่อขอความคิดเห็นของประชาสังคมต่อร่างพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ .....) พ.ศ..... และร่างพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ...) พ.ศ...... ซึ่งกำลังจะเข้าสู่การพิจารณาของ สนช., เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

๘.           ทำไม กมธ.ศึกษาปัญหาคนไร้สถานะของ สนช. จึงต้องบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่น ? : คำถามที่ ๑, โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

--------

บทที่ ๖ – ตัวอย่างการปฏิรูปกฎหมายและนโยบายเพื่อจัดการประชากรของประชาคมระหว่างรัฐ

-------

๙.          รายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการพิสูจน์สัญชาติพม่าตามบันทึกความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลพม่า, โดย อาจารย์บงกช นภาอัมพร, งานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เชิงปฏิบัติการในการพิสูจน์สัญชาติ (Knowhow for Proof of Nationality), โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), ๒๕๕๓,

http://gotoknow.org/blog/bongkot-proof-of-nationality/380837

 

----------------------------------------------------

 

จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้ 002352