Home

Custom Search

--------------------------------

ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๗

ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ..๒๕๑๕

--------------------------------

โดยที่พิจารณาเห็นว่า บุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทยโดยบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือบิดาหรือมารดาเป็นคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่เพียงชั่วคราว หรือเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย บุคคลเหล่านี้แม้จะมีสัญชาติไทย แต่ก็มิได้มีความจงรักภักดีต่อประเทศไทย เพื่อป้องกันและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ สมควรมิให้บุคคลดังกล่าวมีหรือได้สัญชาติไทยอีกต่อไป[1] หัวหน้าคณะปฏิวัติจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

------

ข้อ ๑

-------

        ให้ถอนสัญชาติไทยของบรรดาบุคคลที่เกิดในราชอาณาจักรไทย โดยบิดาเป็นคนต่างด้าว หรือมารดาเป็นคนต่างด้าวแต่ไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย และในขณะทีเกิด บิดาหรือมารดานั้นเป็น

(๑)

ผู้ที่ได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นพิเศษเฉพาะราย

(๒)

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว หรือ

(๓)

ผู้ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

 

        ทั้งนี้ เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและสั่งเฉพาะรายเป็นประการอื่น

-------

ข้อ ๒

-------

        บุคคลตามข้อ ๑ ผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยเมื่อประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใช้บังคับแล้ว ไม่ได้สัญชาติไทย เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นสมควรและสั่งเฉพาะรายเป็นประการอื่น

-------

ข้อ ๓

-------

        บรรดาบทกฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ให้ใช้ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้แทน

-------

ข้อ ๔

-------

        ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้

-------

ข้อ ๕

-------

        ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา[2]เป็นต้นไป

 

--------------------------------------------------

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ..๒๕๑๕

จอมพล ถนอม กิตติขจร

หัวหน้าคณะปฏิวัติ

--------------------------------------------------[1]  .๒๒๔๖/๒๕๓๕ เมื่อผู้ร้องเป็นบุตรที่เกิดในประเทศไทยเมื่อ พ..๒๔๖๘ จากบิดาจีนและมารดาไทย ผู้ร้องย่อมได้สัญชาติไทยโดยการเกิดตาม พ...สัญชาติที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น แต่ปัญหาว่า บุคคลนี้เสียสัญชาติไทยโดย ปว.๓๓๗ หรือไม่ ? อัยการผู้คัดค้านจะต้องนำสืบว่า บิดาเป็นผู้ที่ได้รับการผ่อนผันได้รับอนุญาต หรือเข้ามาตามที่ ปว.๓๓๗ ข้อ ๑ บัญญัติไว้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า อัยการมิได้นำสืบดังกล่าว ผู้ร้องจึงไม่ถูกถอนสัญชาติตามกฎหมาย

[2] ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๑๙๐(ฉบับพิเศษ) หน้า ๒๐๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ..๒๕๑๕

จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้ 000040