Home

Custom Search

--------------------------------------------------

กรณีนางสาวดวงตะวัน : สิทธิในการทำงาน[1]

--------------------------------------------------     

นางแพง เกิดที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีใน พ.ศ.๒๔๘๗ จากบิดาและมารดาซึ่งมีเชื้อชาติไทยและสัญชาติไทยโดยการเกิด  เธอจึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ทั้งนี้  ในราว พ.ศ.๒๕๐๕ เธอได้รับการจัดทำทะเบียนบ้านประเภท ท.ร.๑๔ อยู่ที่อำเภอวารินชำราบ และถือบัตรประชาชนตาม พ.ร.บ.บัตรประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖

ส่วนนายมุ่ยเป็นคนเชื้อสายเวียดนามซึ่งเกิดที่เมืองไซ่ง่อน ประเทศเวียดนาม เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐ และในราว พ.ศ.๒๔๙๐ เมื่อมีปัญหาความไม่สงบในประเทศเวียดนาม เขาและครอบครัวจึงได้อพยพผ่านประเทศลาวเข้ามาอาศัยอยู่ที่จังหวัดนครพนม ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายมุ่ยมีชื่อในทะเบียนราษฎรของประเทศเวียดนาม แต่กลับปรากฏว่า เขาได้รับการจัดทำทะเบียนบ้านตามกฎหมายไทยประเภท ท.ร.๑๓ อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพราะเขาได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว ในปัจจุบัน นายมุ่ยถือบัตรประจำตัวตามกฎหมายทะเบียนราษฎรที่มีชื่อว่า “ญวนอพยพ”

ใน พ.ศ.๒๕๐๑ นางแพงและนายมุ่ยได้เป็นสามีภริยากันโดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุคคลทั้งสองมีบุตรด้วยกัน ๑ คน กล่าวคือ นางสาวดวงตะวันซึ่งเกิดที่อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔

ใน พ.ศ.๒๕๒๓ จังหวัดนครพนมโต้แย้งว่า นางสาวดวงตะวันไม่มีสัญชาติไทยโดยผลของ ประกาศคณะปฏิวัติฉบับ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ เธอจึงฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นต่อศาล เพื่อขอให้ศาลยืนยันว่า นางสาวดวงตะวันผู้เป็นโจทก์มีสถานะเป็นคนสัญชาติไทยโดยการเกิด

จึงเกิดคดีพิพาททางปกครองระหว่างนางสาวดวงตะวันและผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

ในที่สุด ศาลฎีกาได้ชี้หลักกฎหมายว่า ประกาศคณะปฏิวัติฉบับ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ มีผลต่อบุคคลที่เกิดในไทยจากบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นต่างด้าวเข้าเมืองในลักษณะไม่ถาวร หรือต่อบุคคลที่เกิดในประเทศไทยจากมารดาต่างด้าวเข้าเมืองในลักษณะไม่ถาวรโดยไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย

ดังนั้น ศาลจึงเห็นว่า นางสาวดวงตะวันไม่ตกอยู่ภายใต้ประกาศคณะปฏิวัติฉบับ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ เพราะเป็นบุคคลที่เกิดในประเทศไทยจากมารดาไทยโดยไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนายมุ่ยก็เป็นเพียงบิดาที่มิชอบด้วยกฎหมายของนางสาวดวงตะวัน ศาลจึงยืนยันที่สุดว่า นางสาวดวงตะวันเป็นคนสัญชาติไทยโดยการเกิด

ในปัจจุบัน นางสาวดวงตะวันจึงได้รับการบันทึกชื่อในทะเบียนราษฎรของรัฐไทยประเภทคนอยู่ถาวร (ท.ร.๑๔) ในสถานะคนสัญชาติไทยโดยการเกิด และถือบัตรประชาชนตาม พ.ร.บ.บัตรประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖

-------

คำถาม

-------

        โดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ในปัจจุบัน นางสาวดวงตะวันจะต้องร้องขอใบอนุญาตทำงานหรือไม่ ? เพราะเหตุใด ?[1] ข้อสอบในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคที่ ๒ โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้ 005563