Home

Custom Search

กรณีบริษัท ซีพีลาว จำกัด : บริษัทตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศที่มีองค์ประกอบไทยเข้มข้น

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

ข้อสอบในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ภาคที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๑

------------------------------------

ข้อเท็จจริง

-------------

           บริษัท ซีพีลาว จำกัด ซึ่งก่อตั้งสภาพนิติบุคคลตามกฎหมายลาว ผู้ถือหุ้นร้อยละ ๙๙.๖ ก็คือ บริษัท ซีพีตามกฎหมายไทย ฟังข้อเท็จจริงได้ว่า สำนักงานแห่งใหญ่ที่แท้จริงตั้งอยู่ที่ กทม. ประเทศไทย

-------------

คำถาม

-------------

โดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล บริษัท ซีพีลาว จำกัด มีสัญชาติไทยหรือไม่ ? เพราะเหตุใด ? ทั้งนี้ขอให้พิจารณาทั้งในสถานการณ์ทั่วไปและสถานการณ์ภายใต้กฎหมายขัดกันไทย

-------------

แนวคำตอบ

-------------

          โดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล สัญชาตินิติบุคคลเป็นปัญหาตามกฎหมายมหาชนจึงขึ้นอยู่กับกฎหมายของรัฐเจ้าของสัญชาติ การที่บริษัททั้งสองจะมีสัญชาติไทยหรือไม่  จึงขึ้นอยู่กับกฎหมายไทยในเรื่องสัญชาตินิติบุคคล ซึ่งกฎหมายไทยในเรื่องนี้นั้นไม่เป็นลายลักษณ์อักษร จึงย่อมเป็นไปตามหลักกฎหมายทั่วไปที่ยอมรับกันในนานาอารยประเทศ กล่าวคือ นิติบุคคลย่อมมีสัญชาติของรัฐที่รับก่อตั้งสภาพบุคคล ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวคำพิพากษาที่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศได้วางไว้ตั้งแต่ในคดีชื่อ Barcelona Traction ระหว่างประเทศเบลเยี่ยมและประเทศสเปนนั่นเอง

          แต่มาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีการขัดกันในเรื่องสัญชาติของนิติบุคคล สัญชาติของนิติบุคคลนั้นได้แก่สัญชาติแห่งประเทศซึ่งนิติบุคคลนั้นมีถิ่นที่สำนักงานแห่งใหญ่หรือที่ตั้งทำการแห่งใหญ่” ดังนั้น ภายใต้กฎหมายขัดกันไทย นิติบุคคลย่อมถูกถือว่า มีสัญชาติไทยแม้ก่อตั้งตามกฎหมายต่างประเทศ หากปรากฏว่า สำนักงานใหญ่ที่แท้จริงตั้งอยู่ในประเทศไทย

ดังนั้น เมื่อปรากฏตามข้อเท็จจริงว่า บริษัท ซีพีลาว จำกัด ได้รับการก่อตั้งสภาพบุคคลตามกฎหมายลาว บริษัทนี้จึงไม่มีสัญชาติไทยในสถานการณ์ทั่วไป

แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชนที่ตกอยู่ภายใต้กฎหมายขัดกันนั้น บริษัท ซีพีลาว จำกัด จะถูกถือเป็นบริษัทสัญชาติไทย โดยมาตรา ๗ แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ เพราะมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

โดยสรุป บริษัท ซีพีลาว จำกัด จึงไม่มีสัญชาติไทยทั้งในสถานการณ์ทั่วไป แต่มีสัญชาติไทยในสถานการณ์ภายใต้กฎหมายขัดกันไทย

-----------------------------------------------

 

จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้ 000741