Home

Custom Search

รวมงานเขียนเกี่ยวกับกรณีศึกษาเด็กชายวิษณุ บุญชาและครอบครัว

: คนไร้รัฐไร้สัญชาติแห่งสมุทรปราการ

รวบรวมโดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=2&s_id=65&d_id=57

http://www.learners.in.th/blogs/posts/507086

---------

ความนำ

---------

น้องวิษณุเป็นหลานของป้าสันที ซึ่งเป็นมอญไร้รัฐแห่งจังหวัดทะวาย ประเทศพม่า ป้าสันทีไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎรของรัฐพม่า แม้เกิดในประเทศพม่า เมื่อพม่าไม่สงบ ด้วยเหตุที่มีการสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อย ป้าสันทีก็ทำแบบคนมอญในทะวายทำ ก็คือ เดินมาประเทศไทย มาถึงประเทศไทยตั้งแต่ก่อน พ.ศ.๒๕๑๒ ถ้าป้าจะอยู่ตามแนวชายแดน ป้าก็คงได้ถือบัตรสีชมพูของกรมการปกครอง และในวันนี้ ก็คงได้ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว อันหมายความว่า เป็นคนต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย แต่เมื่อป้าสันทีไม่ทำเหมือนคนมอญคนอื่น ป้าเลือกที่จะพาครอบครัวเดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ที่สมุทรปราการ ครอบครัวของป้าจึงยังไร้เอกสารที่ออกโดยรัฐ วิษณุซึ่งเป็นหลานชายน้อย จึงได้รับผลพวงจากป้าที่มีอยู่ นั่นก็คือ ความเป็นบุคคลที่ไม่มีเอกสารรับรองโดยรัฐ

ด้วยผลของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ เรื่องยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ซึ่งวัตถุประสงค์ข้อหนึ่งของยุทธศาสตร์ฯ ก็คือ การแก้ไขปัญหาความไรรั้ฐของคนที่ปรากฎตัวในสังคมไทย ภายใต้กลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทะเบียนราษฎร คือ เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ และสถาบันการศึกษา คือโรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ เพื่อทำการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติบุคคลให้กับเด็กที่ไม่มีเลข ๑๓ หลักหรือเด็กไร้รัฐ โดยผู้ได้รับการสำรวจจะได้รับการบันทึกในทะเบียนประวัติประเภท ท.ร.๓๘ ก. ได้รับการกำหนดเลขประจำตัว ๑๓ หลัก ขึ้นต้นด้วยเลข ๐ มีสถานะตามนโยบายของรัฐไทยเป็น “บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน” ซึ่งถือเป็นราษฎรไทยประเภทคนต่างด้าวเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๓ วิษณุก็ได้รับการกำหนดเลขประจำตัวประชาชน คือ ๐-๑๑๘๖-๘๙๐๐๐-XXX

เราจะใช้กรณีวิษณุเป็น "ตัวนำเรื่อง" ที่จะทำให้สังคมไทยเข้าใจปัญหาครอบครัวคนไร้รัฐไร้สัญชาติที่อพยพเข้ามาอาศัยในประเทศไทยจนกลมกลืนกับสังคมไทย ซึ่งครอบครัวนี้เริ่มต้นจากป้าสันทีผู้เป็นยาย บุญมีผู้เป็นมารดา และวิษณุผู้เป็นหลาน

----------------------

งานเขียนที่เกี่ยวข้อง

----------------------

๑.            พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, สันที ลูกๆ และหลาน : จากมอญไร้รัฐแห่งทะวาย มาสู่คนไร้รัฐแห่งสมุทรปราการ, รายงานกรณีศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียน คลีนิค และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ประสบความไร้รัฐหรือความไร้สัญชาติในสังคมไทย (Classroom, Clinic and Law Firm for Child, Youth and Family who face Statelessness and nationalityless in thai society or “CCL”), เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙

http://gotoknow.org/blog/stateless-and-nationalityless-management-by-law/30523

๒.           บงกช นภาอัมพร, ครอบครัวนายอำพล : ไร้เอกสารและไร้ตัวตนในสังคมไทย!!, รายงานกรณีศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียน คลีนิค และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ประสบความไร้รัฐหรือความไร้สัญชาติในสังคมไทย (Classroom, Clinic and Law Firm for Child, Youth and Family who face Statelessness and nationalityless in thai society or “CCL”), เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙

http://gotoknow.org/blog/bongkot-classroom/30529

๓.            พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร, มาช่วยกันล้างบาปบริสุทธิ์ให้น้องแพรและน้องวิษณุในรายการโทรทัศน์ "คนหรือฅน : เพื่อสิทธิมนุษยชน", ใน ASTV ช่อง ๓ เวลา ๒๐.๓๐ – ๒๒.๐๐ น., รายงานกรณีศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียน คลีนิค และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ประสบความไร้รัฐหรือความไร้สัญชาติในสังคมไทย (Classroom, Clinic and Law Firm for Child, Youth and Family who face Statelessness and nationalityless in thai society or “CCL”), เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๙

http://gotoknow.org/blog/stateless-and-nationalityless-management-by-law/34292

๔.            วิษณุ บุญชา, งานวันแม่ไร้สัญชาติ : จากใจลูกและหลาน (วิษณุ) เพื่อแม่และยายไร้สัญชาติ (แม่บุญมีและยายสันที), รายงานกรณีศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียน คลีนิค และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ประสบความไร้รัฐหรือความไร้สัญชาติในสังคมไทย (Classroom, Clinic and Law Firm for Child, Youth and Family who face Statelessness and nationalityless in thai society or “CCL”),  เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙

http://gotoknow.org/blog/bongkot-classroom/43890

๕.            ชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง, เมื่อมนุษย์ที่ไม่มีเลข ๑๓ หลัก ป่วยหนัก : กรณีของเด็กชายวิษณุ หลานยายเชื้อสายมอญที่เข้าเมืองปี ๒๕๐๖ ป่วยเป็นไส้ติ่งอักเสบ (ตอนที่ ๑ - การปรากฎตัวของมนุษย์ผู้ไม่มีเลข ๑๓ หลัก  : ความเป็นจริง ในสังคม), รายงานกรณีศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียน คลีนิค และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ประสบความไร้รัฐหรือความไร้สัญชาติในสังคมไทย (Classroom, Clinic and Law Firm for Child, Youth and Family who face Statelessness and nationalityless in thai society or “CCL”), เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙

http://gotoknow.org/blog/chon-statelessperson/101597

๖.            ชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง, เมื่อมนุษย์ที่ไม่มีเลข ๑๓ หลัก ป่วยหนัก : กรณีของเด็กชายวิษณุ หลานยายเชื้อสายมอญที่เข้าไทยปี ๒๕๐๖ ป่วยเป็นไส้ติ่งอักเสบ (ตอนจบ - ข้อสังเกตและข้อค้นพบบางประการที่จำเป็นต้องเร่งทำการแก้ไข), รายงานกรณีศึกษาภายใต้โครงการห้องเรียน คลีนิค และสำนักงานที่ปรึกษากฎหมายสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ประสบความไร้รัฐหรือความไร้สัญชาติในสังคมไทย (Classroom, Clinic and Law Firm for Child, Youth and Family who face Statelessness and nationalityless in thai society or “CCL”), เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๙

http://gotoknow.org/blog/chon-statelessperson/101887

๗.           กิติวรญา รัตนมณี และปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว, เมื่อป้าสันที (แสนถี) คนไร้สัญชาติป่วยหนัก...เราจะดูแลราษฎรไทยกันอย่างไร? (ตอน ๑), วันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒

http://www.statelesswatch.org/node/213

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/325277

๘.            กิติวรญา รัตนมณี และปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว, เมื่อป้าสันที (แสนถี) คนไร้สัญชาติป่วยหนัก...เราจะดูแลราษฎรไทยกันอย่างไร? (ตอน ๒), วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/325663

๙.           ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล, ใครกัน ? ที่จะมายืนยันว่า ลูกอีก ๔ คนของป้าสันที เกิดที่ อ.ไทรโยคจริง, บันทึกการทำงานเพื่อการจดทะเบียนการเกิด: กรณีครอบครัวป้าสันที ตอน ๒, ภายใต้โครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และกลไกการทำงานเครือข่ายด้านสถานะบุคคลและสิทธิเพื่อการจดทะเบียนการเกิดถว้นหน้า (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๓), ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไรรั้ฐ (SWIT) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต แรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล (คพรส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/383163

๑๐.        ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล, บันทึกการให้ถ้อยคำของนายเสวก วงษ์ขวัญเมืองและนางวรรณา วิภาสวีเกี่ยวกับการเกิดในประเทศไทยของบุตรของป้าสันที, งานเพื่อคณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคลของผูไร้สัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผู้อพยพและชนพื้นเมือง ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.), เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓

๑๑.        ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล, ย้อนเวลา ๒๙ ปี เพื่อตามหาเอกสารรับรองการเกิด (ท.ร.๑/๑) ให้บุญชัย, บันทึกการทำงานเพื่อการจดทะเบียนการเกิดถว้นหน้า : กรณีครอบครัวป้าสันที ตอน ๑, ภายใต้โครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และกลไกการทำงานเครือข่ายด้านสถานะบุคคลและสิทธิเพื่อการจดทะเบียนการเกิดถว้นหน้า (มกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๓), ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝ้าระวังสภาวะไรรั้ฐ (SWIT) โดยการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต แรงงานข้ามชาติและผู้มีปัญหาสถานะบุคคล (คพรส.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.)

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/383097

๑๒.       กิติวรญา รัตนมณี, กรณีศึกษา : นางแสนถี คนมอญไร้สัญชาติจากทวายที่อยู่ระหว่างการพิสูจน์ตนว่าเคยได้รับการสำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า, ข้อสอบปลายภาค วิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๓, วันพุธที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/470819

๑๓.        ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล, บันทึกถึงระหว่างทางการเปลี่ยนผ่านจากความไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ของคนมอญอพยพสามรุ่นในรัฐไทย, เอกสารประกอบการพัฒนาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกหัวข้อ “แนวคิดทางกฎหมายในการพัฒนาและพิสูจน์สิทธิในสถานะบุคคล”, ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๔, ๖ หน้า

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/469711

 

 

จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้ 001291