Home

Custom Search

รวมงานเขียนเรื่องคนไร้รัฐไร้สัญชาติเพราะรากเหง้าในประเทศไทย

รวบรวมโดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๔

------------------------------------------------------

ศิริชัย....คนไร้สัญชาติคนหนึ่งของประเทศไทย

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

บทความสำหรับหนังสือกรุงเทพธุรกิจ

เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=21&d_id=21

 

คำถามการวิจัยเพื่อการพัฒนาสิทธิของเด็กไร้รากเหง้าในประเทศไทย, เพื่อเสนอคณะอนุกรรมด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ,  วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕, ๔ น.

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=306&d_id=305

 

ศิลปชัย (ไม่มีนามสกุล)...กำพร้า...ไร้รากเหง้า.....ไร้รัฐ

โดย อาจารย์วรรณทนี รุ่งเรืองสภากุล

วันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=149&d_id=150

 

ตี๋..เด็กวัด....ไร้รากเหง้า...ไม่รู้เกิดที่ไหน ?....ไม่รู้ว่า เป็นลูกใคร ?

: จดหมายจากตี๋เอง ถึง อาจารย์พันธุ์ทิพย์เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=68&d_id=68

 

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับคนไร้รากเหง้า, รายงานการสำรวจและวิเคราะห์องค์ความรู้เรื่องปัญหาและการจัดการปัญหาสถานะบุคคลตามกฎหมายของคนไร้รากเหง้า, งานเขียนอันเป็นผลมาจากวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการเด็กไร้รัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกองทุนศาสตราจารย์ คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๐

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=391&d_id=390

 

ฮงผิง ยิว : กรณีศึกษาคนไร้รากเหง้าเทียม เพราะไม่อาจได้รับการยอมรับโดยบุพการีที่แท้จริง, สรุปข้อกฎหมายและข้อนโยบาย, เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขการไร้สถานะทางกฎหมายและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย  สภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=392&d_id=391

 

ตี๋ หรือสมชาย ปันนากุล - เยาวชนไร้สัญชาติแห่งอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ – ตัวอย่างของเยาวชนที่ไร้รัฐเพราะไร้รากเหง้าโดยสิ้นเชิง, เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๑

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=462&d_id=461

 

งานศึกษาเด็กไร้รากเหง้าที่บ้านเวียงพิงค์ : ถอดบทเรียนระหว่างมวลมิตรค่ะ, บันทึกเพื่อความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนที่ทำงานกับอาจารย์แหวว หรือสนับสนุนอาจารย์แหวว, เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๒

http://gotoknow.org/blog/archanwell-and-stateless-and-nationalityless/268268

 

จำนวนคนไร้รากเหง้าในความดูแลของ พม. : ๒,๘๖๒ คน, เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายนพ.ศ.๒๕๕๒

http://gotoknow.org/blog/people-management/269904

 

ความเห็นต่อประเด็นการทำงานเกี่ยวกับเด็กไร้รัฐเพราะไร้รากเหง้า, เสนอต่อประธานคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กตามมาตรฐานของรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก, วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓, และต่อประธานคณะอนุกรรมการด้านสิทธิและสถานะบุคคลของผู้ไร้สัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผู้อพยพ และชนพื้นเมืองในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓

http://gotoknow.org/file/archanwell/2553-10-19-Concluding-Obeservation-on-Rootless-People.pdf

http://gotoknow.org/file/archanwell/2553-10-19-Concluding-Obeservation-on-Rootless-People-4NHRC.pdf

 

กรณีศึกษานายอับดุลเลาะ มาซู : คนไร้รัฐไร้สัญชาติเพราะไร้รากเหง้า ...จากเรื่องจริงมาเป็นข้อสอบ, ข้อสอบในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ภาคการศึกษาที่ ๑, เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓

http://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=484161103833

http://learners.in.th/blog/archanwell-and-connecting-point-theory/429930

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=538&d_id=537

 

 

จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้ 002804