Home

Custom Search

-----------------------------------------

รวมงานเขียนเกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่น

โดย รศ.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

เริ่มรวบรวมเมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=2&s_id=62&d_id=63&page=1

-----------------------------------------

หลายวันก่อน ครูหยุยโทรมาบอกว่า ให้รับทำงานเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติ และต่อมา เจ้าหน้าที่กระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ฯ ก็โทรมาประสานงานการตั้งคณะทำงานที่มีชื่อว่า “คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะด้านคนไร้สัญชาติ กลุ่มชาติพันธ์ คนไทยพลัดถิ่น” ดังนั้น การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติจึงต้องทำกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้มวลมิตรใหม่ที่เข้ามาร่วมศึกษาได้เริ่มต้นนับหนึ่ง หรือเราเองที่ศึกษามานานแล้ว ได้มีโอกาสที่จะพัฒนาองค์ความรู้ของเราให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

-----------------------------------------

บทที่ ๑

ตัวอย่างของคนไทยพลัดถิ่นที่ตกเป็นคนไร้รัฐคนสัญชาติ

-----------------------------------------

ประเสริฐ อินทรจักร : คนไทยพลัดถิ่นในสายตาของศาลไทย

โดย รศ.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

เขียนเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

เผยแพร่ในโพสต์ทูเดย์เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘

รายงานสรุปผลการวิจัยภายใต้ “โครงการเด็กไร้รัฐ” โดยรศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร และคณะ, ภายใต้ชุดโครงการเด็ก เยาวชน และครอบครัว  ภายใต้มูลนิธิสาธารณะสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=197&d_id=200

-----------------------------------------

บทที่ ๒ 

ทัศนคติของศาลไทยต่อคนไทยพลัดถิ่น 

-----------------------------------------

คำพิพากษาศาลจังหวัดระนอง (คดีหมายเลขดำที่ ๑๓๒๕/๒๕๔๖ และคดีหมายเลขแดงที่ ๓๖๔๑/๒๕๔๘)

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘

ระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดระนอง โจทก์ ประเสริฐ อินทรจักร จำเลย

เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง

ใส่ประเด็น โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=196&d_id=196

-----------------------------------------

บทที่ ๓ 

คนไทยพลัดถิ่นและผลกระทบจากภัยคลื่นยักษ์

-----------------------------------------

คนตกหล่นจากทะเบียนราษฎรที่อาศัยในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ : ทุกข์ที่ซ้ำซ้อนทั้งจากธรรมชาติและจากรัฐ

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

เขียนเมื่อวันพุธที่ ๒๕  เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

และเผยแพร่ในโพสต์ทูเดย์เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘

รายงานสรุปผลการวิจัยภายใต้ “โครงการเด็กไร้รัฐ” โดยรศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร และคณะ, ภายใต้ชุดโครงการเด็ก เยาวชน และครอบครัว  ภายใต้มูลนิธิสาธารณะสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=155&d_id=154

 

คนไทยพลัดถิ่นที่จังหวัดระนอง : คนไร้รัฐในภาคใต้ของประเทศไทย

โดย อาจารย์ วรรณทนี รุ่งเรืองสภากุล

เขียนเมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘

เผยแพร่ในโพสต์ทูเดย์เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘

รายงานสรุปผลการวิจัยภายใต้ “โครงการเด็กไร้รัฐ” โดยรศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร และคณะ, ภายใต้ชุดโครงการเด็ก เยาวชน และครอบครัว  ภายใต้มูลนิธิสาธารณะสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=159&d_id=159

-----------------------------------------

บทที่ ๔ 

กฎหมายและนโยบายเพื่อแก้ปัญหาความไร้รัฐและความไร้สัญชาติของคนไทยพลัดถิ่น

-----------------------------------------

ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล

โดย คณะทำงานด้านวิชาการของ ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายจาตุรน ฉายแสง

เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=108&d_id=108

 

ร่างยุทธศาสตร์ผู้หนีภัยความตาย

โดย นายพงษ์เทพ ยังสมชีพ 

เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘

รายงานสรุปผลการวิจัยภายใต้ “โครงการเด็กไร้รัฐ” โดยรศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร และคณะ, ภายใต้ชุดโครงการเด็ก เยาวชน และครอบครัว  ภายใต้มูลนิธิสาธารณะสุขแห่งชาติ (มสช.) สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=126&d_id=126

-----------------------------------------

บทที่ ๕ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่น

-----------------------------------------

ทำไม กมธ.ศึกษาปัญหาคนไร้สถานะของ สนช. จึงต้องเสนอให้บัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่น ? : คำถามที่ ๑

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๐

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=395&d_id=394

-----------------------------------------

 

 

จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้ 001720