Home

Custom Search

รวมงานเขียนของอาจารย์แหววเกี่ยวกับคนสองหรือหลายสัญชาติ รวบรวมโดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๖ http://gotoknow.org/blog/people-management/351752

จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้ 000609