Home

Custom Search

กรณีอาจารย์อายุ นามเทพ : คนไร้รัฐที่เกิดนอกประเทศไทย

แต่ทำคุณประโยชน์อย่างสูงส่งต่อประเทศไทย

กรณีศึกษาภายใต้โครงการวิจัยผลกระทบของความไร้รัฐและความไร้สัญชาติของเด็ก เยาวชน และครอบครัวในสังคมไทย : การตรวจสอบปัญหาและแนวคิดในการแก้ไขปัญหา

หรือเรียกโดยย่อว่า “โครงการเด็กไร้รัฐ”  ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกองทุน ศ.คนึง ฦาไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิสาธารณุสุขแห่งชาติ

รวบรวมโดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

เมื่อวันเสาร์ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=2&s_id=56&d_id=56

------------------------------------------------

ข้อเท็จจริง

-----------

อาจารย์อายุประสบความไร้รัฐเนื่องจากเป็นบุคคลที่เกิดในประเทศพม่าจากบิดามารดาซึ่งเป็นคนเชื้อชาติกะเหรี่ยงที่เกิดในประเทศพม่า ครอบครัวของอาจารย์อายุอพยพหนีภัยความตายจากพม่าเข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ราว พ.ศ.๒๕๐๒  อาจารย์อายุจึงไม่ได้รับการยอมรับในทะเบียนราษฎรของรัฐพม่าในสถานะของคนสัญชาติพม่า บุคคลทั้งสองจึงตกเป็นคนไร้สัญชาติในประเทศพม่า

จวบจนถึงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ อาจารย์อายุไม่เคยได้รับการลงรายการสถานะในทะเบียนราษฎรของรัฐไทยในสถานะของคนสัญชาติพม่า อาจารย์อายุจึงตกเป็นคนไร้รัฐในประเทศไทย อันหมายความว่า เธอไร้สถานะทางกฎหมายทะเบียนราษฎร อันนำมาซึ่งความเป็น “คนไร้สัญชาติในประเทศไทย” กล่าวคือ เป็นคนไร้สถานะทางกฎหมายสัญชาติ กล่าวคือ ไม่ได้รับการยอมรับในสถานะคนสัญชาติในทะเบียนราษฎรของรัฐใดเลยบนโลก โดยสภาวะคนไร้รัฐ อาจารย์อายุจึงไม่มีเอกสารพิสูจน์ทราบตัวบุคคลที่ออกโดยรัฐใดเลย แม้อาจารย์ทำประโยชน์ให้แก่วงวิชาการดุริยศิลป์ไทยมานานเกือบสามสิบปี

สังคมไทยย่อมไม่อาจปล่อยให้อาจารย์อายุเป็น "คนเถื่อน" ต่อไป มีหลายความพยายามเพื่อขจัดปัญหาความไร้รัฐไร้สัญชาติให้แก่อาจารย์อายุ นามเทพ

เริ่มจากยุทธศาสตร์เพื่อการจัดการสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘ ยอมรับที่จะให้สถานะบุคคลตามกฎหมายที่เหมาะสมแก่คนไร้รัฐในประเทศไทย แต่ยุทธศาสตร์นี้ก็ยังไม่ได้การปฏิบัติตาม จนกระทั่งถึงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครเชียงใหม่ได้จัดทำบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนให้กับอาจารย์อายุ นามเทพ ซึ่งระบุเลขประจำตัวประชาชนไทย ๑๓ หลัก ขึ้นต้นด้วยเลข ๐ อันหมายความว่า อาจารย์อายุไม่ไร้รัฐอีกต่อไป เธอมีสถานะเป็นราษฎรไทยประเภทคนอยู่ชั่วคราว ใน ท.ร.๓๘ ก นั่นเอง

ก้าวต่อไป เราคงต้องรอความสำเร็จในการจัดการปัญหาความไร้สัญชาติของอาจารย์อายุ นามเทพ ซึ่งได้ยื่นร้องขอสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติไปตั้งแต่ก่อน พ.ศ.๒๕๕๐ อาจารย์อายุยังคงไร้สัญชาติจนถึงปัจจุบัน

---------------------------------------

ข้อเขียนเกี่ยวกับอาจารย์อายุ นามเทพ

----------------------------------------

·        ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ทางกฎหมายที่จะให้สัญชาติไทยแก่คนหนีภัยความตายจากแผ่นดินพม่ามาสู่แผ่นดินไทย : กรณีอาจารย์อายุ นามเทพ, สรุปข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๘ (งานเขียนโดยนักวิชาการสายกฎหมาย) เผยแพร่ใน

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=128&d_id=128&page=1

·        จดหมายของนายเรมีย์ - นายศิลา นามเทพถึงนายกรัฐมนตรี “เพื่อขอบัตรแสดงตนให้แก่อาจารย์อายุ นามเทพ มารดาซึ่งตกเป็นคนไร้รัฐ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ (งานเขียนโดยครอบครัวของคนไร้รัฐเจ้าของปัญหา) เผยแพร่ใน

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=171&d_id=171

·        ชีวิตดั่งนิยายของนักเปียโนไร้สัญชาติ โดย ธันวา สิริเมธี, (งานเขียนโดยสื่อเพื่อสิทธิมนุษยชน) เผยแพร่ในสาละวินโพสต์ ฉบับที่ ๒๒ (วันที่ ๑ เมษายน – ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘), และเผยแพร่ใน

http://www.salweennews.org/dream%20sp%2022.htm

·        อายุ นามเทพ : อาจารย์ด้านดนตรีที่ทำงานเพื่อเด็กและเยาวชนมากว่า 20 ปี แต่ไร้รัฐมาตั้งแต่เกิด โดย นางสาวพรรณี อมรวิพุธพนิช เมื่อวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙(งานเขียนโดยสื่อเพื่อสิทธิมนุษยชน) และเผยแพร่ใน

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=162&d_id=162

·        ภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยและพัฒนาต่อคณะกรรมการติดตามและประสานงานตามสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ซึ่งกรณีหนึ่งที่เสนอ ก็คือ กรณี อ.อายุ นามเทพ

http://www.archanwell.org/gallery/show_room.php?h=181&id_dir=106

·        อายุ (โพ) นามเทพ : คนไร้รัฐและมนุษย์ล่องหน โดย อายุ (โพ) นามเทพ (งานเขียนโดยคนไร้รัฐเจ้าของปัญหา) เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ และเผยแพร่ใน

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=230&d_id=229

·        จดหมายของอาจารย์อายุ นามเทพถึงนายกรัฐมนตรี “เพื่อขอความอนุเคราะห์เร่งรัดกระบวนการพิจารณาขอแปลงสัญชาติเป็นไทย เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘ (งานเขียนโดยคนไร้รัฐเจ้าของปัญหา) และเผยแพร่ใน

http://www.archanwell.org/autopage/show_page.php?t=1&s_id=178&d_id=178

·        จม.ขอRe-Entry Visa ให้กับอาจารย์อายุ นามเทพ โดย นางสาวชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ (งานเขียนโดยคนในชุมชนที่แวดล้อมเจ้าของปัญหา) และเผยแพร่ใน 

http://gotoknow.org/blog/chonruitai/36742

·        ขอความช่วยเหลือให้แก่อาจารย์อายุ นามเทพ...เพชรน้ำหนึ่งทางวิชาการดนตรี...คนดีที่ประเทศไทยลืม  โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ (งานเขียนโดยนักวิชาการสายกฎหมาย) เผยแพร่ใน

http://gotoknow.org/blog/msa-by-law/37553

·        ขอน้ำใจ "ไทย" ให้ "อายุ นามเทพ" บุคคลากรแห่งความรู้ด้านดนตรี โดย ดร. จันทวรรณ น้อยวัน (งานเขียนโดยนักวิชาการด้านเทคโนโลยีที่เข้าช่วยเหลือเจ้าของปัญหา) และเผยแพร่ใน

http://gotoknow.org/blog/tutorial/37774

·        ผมขอ "แจก F" (เพื่อให้กำลังใจ อ. อายุ นามเทพ) โดย ดร.ธวัชชัย ปิยะวัฒน์ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ (งานเขียนโดยนักวิชาการด้านเทคโนโลยีที่เข้าช่วยเหลือเจ้าของปัญหา) และเผยแพร่ใน

http://gotoknow.org/blog/averageline/38107

·        เพลงที่ดร.ธวัชชัย ปิยวัฒน์ แต่งให้เป็นกำลังใจในการต่อสู้ของอ.อายุ, เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙

http://usablelabs.com/download/FFF.mp3

·        บททดสอบพลัง Blog กับการเคลื่อนไหวทางสังคม, โดย นางสาวจุฑิมาศ สุกใส, งานเขียนโดยนักวิชาการสายสตรีศึกษา, เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ เผยแพร่ใน

http://gotoknow.org/blog/viewfromsomewhere/38162

·        จม.จากซิสเตอร์รวงกาญจนาถึงนายกฯ : ขอความคุ้มครองแก่วงวิชาการ..ในการให้ความช่วยเหลืออาจารย์อายุ โดย นางสาวชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ (งานเขียนโดยคนในชุมชนที่แวดล้อมเจ้าของปัญหา) และเผยแพร่ใน 

http://gotoknow.org/blog/chonruitai/38761

·        จดหมายจากคุณพ่อไพศาล : เลขาธิการ คกก.คาทอลิกเพื่อพิธีกรรมสนับสนุนการช่วยเหลืออาจารย์อายุ โดย นางสาวชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ (งานเขียนโดยคนในชุมชนที่แวดล้อมเจ้าของปัญหา) และเผยแพร่ใน 

http://gotoknow.org/blog/chonruitai/38613

·        จาก แม่ยาง ถึง อายุ เมื่อคนนอกพูดถึง หญิงกะเหรี่ยง??, เป็นกระทู้ที่ตั้งโดย อาจารย์วุฒิ บุญเลิศ เมื่อวันที่: ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙

http://www.karenpeople.com/bard/question.asp?GID=83

·        เรื่องราวในก้าวสุดท้ายของการขอแปลงสัญชาติเป็นไทย : ทางที่ยังต้องเดินของอาจารย์อายุ นามเทพ, โดย นางสาวชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ (งานเขียนโดยนักวิชาการสายกฎหมาย) เผยแพร่ใน

http://gotoknow.org/blog/chonruitai/39638

·        ขอความช่วยเหลือประชาสัมพันธ์ และติดตามการพิจารณาอนุมัติสัญชาติให้กับอ.อายุ นามเทพ โดย นางสาวชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ (งานเขียนโดยนักวิชาการสายกฎหมาย) เผยแพร่ใน

http://gotoknow.org/blog/chonruitai/39666

·        จม.ขออนุญาตและชี้แจงกรณีการใช้เอกสารเดินทางฉุกเฉินแทนหนังสือเดินทางของอาจารย์อายุ นามเทพ, เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ (งานเขียนโดยนักวิชาการสายกฎหมาย) เผยแพร่ใน

http://gotoknow.org/blog/chonruitai/40445

·        ข่าวอาจารย์อายุ:ได้รับวีซ่ากลับเข้าประเทศไทยแล้วแต่ยังไม่มีสถานะบุคคลตามกฎหมาย, โดย นางสาวชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ (งานเขียนโดยนักวิชาการสายกฎหมาย) เผยแพร่ใน

http://gotoknow.org/blog/chonruitai/38389

·        อ.อายุ พร้อมทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยอย่างดีที่สุด แม้ยังไม่ได้รับอนุมัติสัญชาติไทย โดย นางสาวชลฤทัย แก้วรุ่งเรือง เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ (งานเขียนโดยนักวิชาการสายกฎหมาย) เผยแพร่ใน

http://gotoknow.org/blog/chonruitai/40442

·        เว็บเพจที่เหล่าลูกศิษย์ทำขึ้นเพื่อ อ.อายุ (เต็มไปด้วยรูปแห่งความรักระหว่าง อ.อายุ และลูกศิษย์)

http://www.sunshineofmyart.com/ayu/

·        เพลงที่ลูกศิษย์แต่งให้เพื่อเล่าเรื่องความไร้รัฐและความดีของอ.อายุ, http://www.sunshineofmyart.com/ayu/ayusong.htm

·        ภาพการเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของ อ.อายุ เพื่อขอให้อนุญาตให้สัญชาติไทยแก่ อ.อายุ โดยมาตรา ๑๑(๑) แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘,

http://www.archanwell.org/gallery/show_room.php?h=212&id_dir=129

·        อายุ นามเทพ นักวิชาการไร้สัญชาติ กับ รางวัล Olympic เพื่อคนไทย โดย ดร. จันทวรรณ น้อยวัน เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๙ (งานเขียนโดยนักวิชาการด้านเทคโนโลยีที่เข้าช่วยเหลือเจ้าของปัญหา) และเผยแพร่ใน

http://gotoknow.org/blog/tutorial/41703

·        อายุ นามเทพ .. คนดีไม่มีที่อยู่ โดยนางสาวสุภนิช ทวีสุขสิริอนันต์ เมื่อวันที่ ๕ เมษยน พ.ศ.๒๕๕๐

http://learners.in.th/blog/aristo/27037

·        อายุ นามเทพ: Invisible Woman โดยนางสาวพิมพ์อร พิรุณ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษยน พ.ศ.๒๕๕๐

http://learners.in.th/blog/pimon-la396-humanrights/27903

·        บุคคลากรคุณภาพผู้ไร้ซึ่งสัญชาติ โดยนางสาว วรงค์รัตน์ กังวาลวงศ์ไพศาล เมื่อวันที่ ๑๔ เมษยน พ.ศ.๒๕๕๐ 

http://learners.in.th/blog/warong/28004

·        เปียโนชีวิต"*อายุ นามเทพ...สถานะทางกฎหมาย โดย นายปุณฑวิชญ์ฉัตรมงคลชาติ  เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑

http://learners.in.th/blog/privateinternationallaw2551/172046

·        และเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑

http://learners.in.th/blog/privateinternationallaw2551/175424

------------------------------------------------

 

 

จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้ 000084