Home

Custom Search

-----------------------------------------------------------------

รวมงานเขียนเกี่ยวกับปัญหาคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติที่แม่อาย

รวบรวมโดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๕

-----------------------------------------------------------------

แม้ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษายืนยันว่า การเพิกถอนชื่อของชาวบ้านแม่อาย ๑๒๔๓ คน ออกจากทะเบียนบ้านนั้น มิชอบด้วยกฎหมาย แต่ก็ยังมีคำถามมากมายมายังอาจารย์แหวว จึงรวบรวมงานเขียนที่อ่านง่ายๆ มาให้ได้อ่านกัน แต่ถ้ายังอยากซักถาม ก็ได้ค่ะ นัดมาแล้วกัน

-----------------------------------------------------------------

ความไร้สัญชาติของชาวบ้านท่าตอน : ปัญหาและแนวทางการแก้ไข,

บทความเพื่อตรวจสอบสถานะบุคคลตามกฎหมายไทยของชาวบ้านท่าตอน,

ฉบับ PDF

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

เอกสารประกอบการยื่นกระทู้ของนางเตือนใจ ดีเทศน์ สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดเชียงราย ต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันพุธที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, ๙ น.

 

บทสัมภาษณ์ รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร ถึงการแก้ปัญหาคนไร้สัญชาติที่แม่อาย โดย นายธีรยุทธ บุญแผ่ผล

เพื่อเผยแพร่ในตระกร้าข่าวของสำนักข่าวไทย เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๖

 

โศกนาฎกรรมชาวท่าตอน

รายงานโดย นายธีรยุทธ บุญแผ่ผล

สำนักข่าวไทย

เมื่อวัน พุธ ที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕ จนถึงวัน เสาร์ ที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๕

 

หนังสือเมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.. ๒๕๔๖ เรื่องรับรองการมีสถานะบุคคลสัญชาติไทยตามกฎหมายของนางคำ อินหลู่ และบุตร

โดย นางสาวสรินยา กิจประยูร และ นายชุติ งามอุรุเลิศ

 

ปัญหาคนไร้สัญชาติที่แม่อาย : พวกเขาเป็นคนสัญชาติพม่าจริงหรือ ?,

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

เผยแพร่ใน มติชนเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ปีที่ ๒๖ ฉบับที่ ๙๓๖๐ และในเว็บไซค์ของมติชนวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗

 

ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติไทยของนางสาวสายสมร แสงแก้ว,

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

โครงการเด็กไร้รัฐ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

ความเห็นอันเป็นผลมาจากการวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการเด็กไร้รัฐ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, เสนอต่อรองนายกรัฐมนตรี (ฯพณฯ นายจาตุรน ฉายแสง) เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗

 

นายเพ่ นายมหาวรรณ : นักกีฬาเยาวชนพิการไร้สัญชาติที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ ณ เมืองโคโรลาโด ประเทศสหรัฐอเมริกา . . . ?

โดย อาจารย์วรรณทนี รุ่งเรืองสภากุล

โครงการเด็กไร้รัฐ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เมื่อพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๘

 

เมื่อมีใครสักคนบอกคุณว่า “การถูกเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนบ้าน” นั้น ไม่สำคัญ ?

โดย นางสาวดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล

โครงการเด็กไร้รัฐ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เผยแพร่ในมติชนรายวัน เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘

 

จากก๋งของหยก.. สู่.. ชาวบ้านแม่อายสะอื้น : “ความเป็นไทย” ที่ไม่ต้องจินตนาการ

โดย นางสาวสรินยา กิจประยูร

โครงการเด็กไร้รัฐ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เผยแพร่ในมติชนรายวัน เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘

 

แม่อายยังสะอื้น : การถอนชื่อคนสัญชาติไทยออกจากทะเบียนราษฎรไม่กระทบสิทธิในสัญชาติไทยจริงหรือ ?

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

โครงการเด็กไร้รัฐ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เผยแพร่ใน คอลัมน์ ข้าราษฎร โดย สายสะพาย เซคชั่น การศึกษา เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๘, วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘ และวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘

 

วันที่เราได้ความเป็นไทยคืน

โดย ภานุมาศ สงวนวงษ์

หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ หน้า ๙

 

จากสบยอนถึงศาลปกครองสูงสุด : เส้นทางสายประวัติศาสตร์คดีสัญชาติแม่อาย

โดย นางสาวจันทราภา นนทวาสี เมื่อวันพุธที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 

คนทำงาน...เบื้องหลังชัยชนะ วันที่ "ชาวแม่อาย" ไม่สะอื้น

โดย นางสาววรรณภา บูชา

ผู้จัดการรายวัน ๑๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘

 

๓ ปีแห่งการเสียสัญชาติไทยของคนแม่อาย ๑,๒๔๓ คน : ๓ ปี แห่งการเรียนรู้ของสังคมไทย

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร โครงการเด็กไร้รัฐ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เผยแพร่ใน ประชาชาติ เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๘,

 

กรณีนายสาม ซอจิ่ง : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์บอกเลิกสัญญากู้เงินกับชาวบ้านแม่อายที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนราษฎร (ทร.๑๔) ทำได้หรือไม่ ?

โดย อาจารย์สิทธิพร ภู่นริศ

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และนักวิจัยในโครงการเด็กไร้รัฐ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘

 

กรณีศึกษานางวรินทร์ นามทอง : การเยียวยาความเสียหายให้กับลูกจ้างตามบัตรประกันสังคมที่ถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนราษฎร (ทร.๑๔) และมีชื่อกลับเข้าสู่ทะเบียนราษฎร (ทร.๑๔) อีกครั้ง โดยผลของคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด

โดย อาจารย์สิทธิพร ภู่นริศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และนักวิจัยในโครงการเด็กไร้รัฐ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ

 

กรณีลุงแสง น้อยแสงและสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส : ความเดือดร้อนที่มาพร้อมกับการสูญเสีย

โดย อาจารย์สิทธิพร ภู่นริศ

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และนักวิจัยในโครงการเด็กไร้รัฐ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

 

เส้นทางจากสวนผึ้งสู่แม่อาย และย้อนกลับสู่สวนผึ้ง ... อีกครั้ง เพื่อเด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ

โดย อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย และโครงการเด็กไร้รัฐ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2549

 

การติดตามและให้ความช่วยเหลือ “บาปบริสุทธิ์แห่งแม่อาย”

โดย นางสาวชลฤทัย เงารุ่งเรือง

โครงการบาปบริสุทธิ์แห่งแม่อาย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างชุมชนแม่อายและคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙

 

ปัญหาความไร้รัฐและความไร้สัญชาติของเด็ก เยาวชน และครอบครัวในชุมชนแม่อาย

โดย นายใสแดง แก้วธรรม

โครงการบาปบริสุทธิ์แห่งแม่อาย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างชุมชนแม่อายและคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙

 

โทรสารของสำนักบริหารการทะเบียนที่ มท.๐๓๐๙.๑/๑๑๙ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๙ ถึงนายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ให้เพิ่มชื่อบุตรของคนแม่อาย ๑๒๔๓ คนที่ชนะคดีในศาลปกครอง

 

กรณีของน้องออย สุพัตรา ซอหริ่ง : การต่อสู้ครั้งใหม่ของแม่และป้าซึ่งเป็นอดีตคนไร้สัญชาติเพื่อลูกและหลานน้อยที่ยังไร้สัญชาติ

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

โครงการบาปบริสุทธิ์แห่งแม่อาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

ฉบับภาษาอังกฤษ แปลโดย นางสาวบงกช นภาอัมพร

 

การคืนสิทธิในสัญชาติไทยให้ชาวบ้านแม่อาย: ประกายความหวังของคนไร้สัญชาติอื่น

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

งานเพื่อเสนอต่อการสัมมนาเรื่อง ประเทศไทยกับความมั่นคงของมนุษย์: จุดยืนและก้าวต่อไป

ณ ห้องปริ๊นซ์บอลรูม ๒ - ๓ ชั้น ๑๑ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ ๘ – ๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๙

 

คำนำสำหรับหนังสือทำมือเรื่อง “คลินิคแม่อาย : สำนักงานกฎหมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนไร้รัฐไร้สัญชาติโดยทนายความตีนเปล่า”,

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

เอกสารประกอบการเสวนาเรื่อง โครงการเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านสถานะและสิทธิบุคคลของคลินิกกฎหมายชาวบ้าน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่, จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ พฤศจิกายน พ.. ๒๕๕๐

 

จึงต้องมีหนังสือสักเล่มเพื่อเล่าถึงแนวคิดและวิธีการต่อสู้เพื่อคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติแห่งแม่อาย  : ทำไม ? อย่างไร ? โดยใคร ?,

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

บทความเพื่อเป็นบทนำของ Pocket Book ที่ทำหน้าที่บันทึกน้ำตาและรอยยิ้มของคนทำงานเพื่อขจัดปัญหาคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติแห่งอำเภอแม่อาย, เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

 

มาต ลุงยอน (ตอนที่ ๑) - เธอเป็นราษฎรไทยไหม ? เธอมีสิทธิอาศัยไหม ? เธอเป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายหรือไม่ ?,

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

งานเขียนเพื่อโครงการ “คลินิกกฎหมายชาวบ้าน (ด้านสถานะและสิทธิบุคคล) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย พายัพ และ Unicef, เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒

 

มาต ลุงยอน (ตอนที่ ๒) – เธอไร้รัฐไร้สัญชาติหรือไม่ ? เธอเสมือนไร้สัญชาติจริงหรือ ? ,

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

งานเขียนเพื่อโครงการ “คลินิกกฎหมายชาวบ้าน (ด้านสถานะและสิทธิบุคคล) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย พายัพ และ Unicef, เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒

 

กรณีศึกษานางสาวคำแสง นาเฮง (ตอนที่ ๑) - เธอเป็นแรงงานต่างด้าวเทียมในทะเบียนราษฎรของรัฐไทยประเภทผู้ติดตามแรงงานต่างด้าวมิใช่หรือ ?  เธอเป็นคนไร้สถานะทางกฎหมายในสถาบันการศึกษาไทยอีกด้วยมิใช่หรือ ?,

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

งานเขียนเพื่อโครงการ “คลินิกกฎหมายชาวบ้าน (ด้านสถานะและสิทธิบุคคล) อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย พายัพ และ Unicef,

[1] [2]

จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้ 000216