Home

Custom Search

การประชุมวิชาการ Monday Meeting ครั้งที่ 7

“ตัวอย่างการลงทุนของเอกชนไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน

: หัวข้อสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลต่างด้าวที่มีทุนไทยเข้มข้น 

ศึกษากรณี บริษัท ซี.พี. (ลาว) จำกัด”

(Lunch Talk)

 

 

หลักการและเหตุผล

จากแนวคิดของ รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการที่จะสร้างประชาคมนักวิจัยสายนิติศาสตร์ทั้งในระดับดุษฎีบัณฑิต ระดับมหาบัณฑิต และระดับบัณฑิต ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ จึงได้ผลักดันให้เกิดโครงการเสวนาวิชาการ Monday Meeting เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างจุดเชื่อมระหว่างนิติศาสตร์และสังคม อาทิ การเงิน การค้าการลงทุน IT เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น

สำหรับการประชุมวิชาการ Monday Meeting ครั้งที่ 7 ในครั้งนี้ จะเป็นการนำเสนอถึงเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาปริญญาโท สาขากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อวิทยานิพนธ์ สถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลต่างด้าวที่มีทุนไทยเข้มข้น : ศึกษากรณี บริษัท ซี.พี. (ลาว) จำกัด ทั้งนี้เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะทั้งในประเด็นข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริง ไปจนถึงเทคนิควิธีในการจัดทำวิทยานิพนธ์จากผู้มีประสบการณ์

เนื่องจากแต่เดิมนั้นได้มีการนำเสนอถึงเค้าโครงวิทยานิพนธ์และความคืบหน้ามาโดยลำดับทั้งการนำเสนอในห้องประชุม รวมถึงทางอินเตอร์เนท แต่เพื่อให้งานศึกษาวิจัยทางกฎหมายดังกล่าว สามารถสะท้อนถึงประเด็นทางกฎหมาย ที่เกิดขึ้นจริงในทางปฎิบัติของภาคธุรกิจในสังคม ทางผู้ศึกษาวิจัย จึงได้เรียนเชิญอาจารย์ไชย์วัฒน์  บุนนาค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด(ILCT) และอาจารย์พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี จำกัด เพื่อขอข้อชี้แนะและข้อความเห็นต่างๆในการจัดทำวิทยานิพนธ์ เนื่องจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองมีความเชี่ยวชาญอย่างสูงสุดในทางกฎหมายลงทุนระหว่างประเทศ ทั้งในมิติของวิชาชีพและวิชาการ

ทางคณะผู้ประสานงานโครงการ Monday Meeting  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำวิทยานิพนธ์ในลักษณะที่สามารถตอบข้อสงสัยใคร่รู้ของสังคมได้จริง จึงทำให้เกิดการประสานงานเบื้องต้นร่วมกันและได้มีการจัดการนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์และรับฟังข้อเสนอแนะ ในหัวข้อ สถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลต่างด้าวที่มีทุนไทยเข้มข้น : ศึกษากรณี บริษัท ซี.พี. (ลาว) จำกัด ขึ้นมาในวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2552 เวลา 11.00 – 14.00 น. ณ ห้องอาหารแกรนด์ พาเลซ

 

           

 

 

วัตถุประสงค์

1.      เพื่อนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในระดับนิติศาสตรมหาบัณฑิต ของนักศึกษาปริญญาโท พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากอาจารย์และผู้เข้าร่วมงาน

2.      เพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายการค้าการลงทุน ในมิติการลงทุนข้ามชาติในสปป.ลาวให้กับผู้สนใจ

3.      เพื่อเป็นเวทีร่วมกันสร้างและพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาควิชาการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการจัดการประชากร ในมิติของนิติบุคคล

 

องค์กรรับผิดชอบ

·       ประชาคมนักศึกษาปริญญาโทและ เครือข่ายนักวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการประชากร

·       โครงการ Lao – Thai Study for ASEAN Development  กองทุนศาตราจารย์ คนึง ฦาไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

เครือข่าย/ภาคี : ต้นเรื่อง

·       ประชาคมนักศึกษาปริญญาโทและ เครือข่ายนักวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการประชากร

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ผู้เข้าร่วมทุกท่านแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น พร้อมทั้งแสดงข้อคำถามต่างๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและจัดทำวิทยานิพนธ์

          2. สามารถนำข้อเสนอแนะที่ได้รับ ทั้งจากอาจารย์และผู้เข้าร่วมท่านอื่นๆ มาปรับประยุกต์ให้เข้ากับวิทยานิพนธ์ได้

3. ผู้เข้าร่วมสามารถนำข้อความคิดต่างๆทั้งในมิติทางกฎหมายและมิติเชิงกระบวนการ ไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงเผยแพร่ข้อความคิดต่างๆเหล่านั้นต่อบุคคลอื่นๆที่สนใจต่อไปได้

4. เกิดความเหนียวแน่นทางวิชาการกฎหมาย ในบรรดาประชาคมนักวิจัย และร่วมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการประชากร โดยอาศัยนักวิจัยเครือข่าย

 

สถานที่

ห้องอาหารแกรนด์ พาเลซ

 

 

งบประมาณในการจัดประชุม

·       สนับสนุนโดยกองทุนศาตราจารย์ คนึง ฦาไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

·       อาจารย์พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล

 

 

กำหนดการการประชุมวิชาการ Monday Meeting ครั้งที่ 7

 “ตัวอย่างการลงทุนของเอกชนไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน : หัวข้อสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลต่างด้าวที่มีทุนไทยเข้มข้น  ศึกษากรณี บริษัท ซี.พี. (ลาว) จำกัด”

(Lunch Talk)

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2552 เวลา 11.00-14.00 น.

ณ ห้องประชุม ร้านแกรนด์ พาเลซ (ถ.มเหศักดิ์)

 

11.00-11.30 น.

·       ลงทะเบียน

 

11.30-11.45 น.

·       กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ “โครงการ Monday Meeting ครั้งที่ 7”

       โดย อาจารย์กิติวรญา รัตนมณี

ผู้ช่วยทางวิชาการ รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

 

11.15-12.00 น.

·       การนำเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ในหัวข้อ “สถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลต่างด้าวที่มีทุนไทยเข้มข้น : ศึกษากรณี บริษัท ซี.พี. (ลาว) จำกัด”

โดย อาจารย์ปรากรณ์  สิริพรโอภาส

นักศึกษาปริญญาโท สาขากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

12.00 -12.40 น.

 

·       รับฟังข้อเสนอแนะจาก

- อาจารย์ไชยวัฒน์  บุนนาค

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด(ILCT)

- อาจารย์พรชัย วิวัฒน์ภัทรกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี จำกัด

 

12.40-13.40 น.

·       รับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

13.40-14.00 น.

·       กล่าวสรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนและกล่าวปิด

โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

รองศาสตราจารย์ประจำภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

ดำเนินรายการโดย

: อาจารย์ปรากรณ์  สิริพรโอภาส

นักศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: อาจารย์อัจฉรา สุทธิสุนทรินทร์

เลขานุการและผู้ช่วยทางวิชาการ รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

 

 

[1] [2]

จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้ 000751