Home

Custom Search

--------------------------------------------------------------------------

COURSE SYLLABUS กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๘

------------------------------------------------------------------------------

๑.     อาจารย์ผู้รับผิดชอบประจำวิชา

-------------------------------------------------

รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร

-------------------------------------------------

๒.    ระยะเวลาการเรียนการสอน

-------------------------------------------------

๘ สัปดาห์ เริ่มวันพฤหัสที่ ๑๘ สิงหาคม พ..๒๕๔๘ จนถึงวันพฤหัสที่ ๒๒ กันยายน พ..๒๕๔๘

-------------------------------------------------

๓.    แนวสังเขปลักษณะวิชา

-------------------------------------------------

๓.๑.                     หลักสูตรเก่า

-------------------------------------------------

ศึกษาหลักทั่วไป ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายขัดกัน อาทิ กฎหมายสัญชาติ กฎหมายครอบครัว มรดก หนี้ และการบังคับคดีระหว่างประเทศ ปัญหาการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เป็นต้น

-------------------------------------------------

๓.๒.                    หลักสูตรใหม่

-------------------------------------------------

ศึกษาสัมมนาหลักการและกฎเกณฑ์ของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ความสัมพันธ์และความแตกต่างของกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลกับกฎหมายอื่น กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กฎหมายว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย หลักเกณฑ์การย้อนส่ง เขตอำนาจศาลและการบังคับคดี รวมทั้งปัญหากฎหมายที่สำคัญในปัจจุบัน เช่น ปัญหาของการไร้สัญชาติ การสมรสของคนต่างชาติกับคนไทย การทำนิติกรรมสัญญาที่นิติบุคคลต่างชาติทำกับคนไทยและทำกับรัฐ ความรับผิดของรัฐต่อเอกชนต่างชาติฯลฯ

-------------------------------------------------

๔.     บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่สำคัญเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

-------------------------------------------------

๔.๑.         กฎหมายว่าด้วยสัญชาติไทยของบุคคลธรรมดา Þ(.) ...แปลงชาติ ร..๑๓๐ (..๒๔๕๔) Þ(.) ...สัญชาติ พ..๒๔๕๖ Þ(.) ...สัญชาติ พ..๒๔๙๕ Þ(.) ...สัญชาติ(ฉบับที่ ๒) .. ๒๔๙๖ Þ(.) ... สัญชาติ(ฉบับที่ ๓) ..๒๔๙๙ Þ(.) ...สัญชาติ(ฉบับที่ ๔) ..๒๕๐๓ Þ(.) ...สัญชาติ พ.. ๒๕๐๘ Þ(.) ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ..๒๕๑๕ ว่าด้วยการไม่ให้สัญชาติไทยแก่บุคคลที่เกิดในประเทศไทยจากบิดาหรือมารดาต่างด้าวที่เข้าเมืองในลักษณะไม่ถาวร Þ(.) ...สัญชาติ(ฉบับที่ ๒) ..๒๕๓๕ Þ(๑๐.) ...สัญชาติ(ฉบับที่ ๓) ..๒๕๓๕

๔.๒.         กฎหมายว่าด้วยสัญชาติไทยของนิติบุคคล Þ(.) มาตรา ๗ แห่ง พ...ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ..๒๔๘๑ Þ(.) ...ว่าด้วยชนศัตรูและทรัพย์สินของชนศัตรู พ..๒๔๘๕ ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมโดย พ...ว่าด้วยชนศัตรูและทรัพย์สินของศัตรู (ฉบับที่ ๒) ..๒๔๘๕ และ พ...ว่าด้วยชนศัตรูและทรัพย์สินของชนศัตรู (ฉบับที่ ๓) ..๒๔๘๕ Þ(.) ...ว่าด้วยการกักคุมตัวและการควบคุมจัดกิจการหรือทรัพย์สินของบุคคลที่เป็นศัตรูต่อสหประชาชาติ พ..๒๔๘๘ Þ(.) ข้อ ๓ แห่ง ประกาศคณะปฎิวัติฉบับที่ ๒๘๑ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ..๒๕๑๕ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในประเทศไทย

๔.๓.                     กฎหมายว่าด้วยสัญชาติไทยของเรือ Þ...เรือไทย พ..๒๔๘๑

๔.๔.                     กฎหมายว่าด้วยสัญชาติไทยของอากาศยาน Þ...การเดินอากาศ พ..๒๔๙๗

๔.๕.         กฎหมายว่าด้วยภูมิลำเนาไทยของบุคคล Þ(.) มาตรา ๓๗ - ๔๗ (กรณีบุคคลธรรมดา) และมาตรา ๖๘ - ๖๙ (กรณีนิติบุคคล) แห่ง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ Þ(.) มาตรา ๓() แห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง Þ(.) มาตรา ๑๕๐ แห่ง พ...ล้มละลาย พ..๒๔๘๓ Þ(.) ...การทะเบียนราษฎร พ..๒๕๓๔ Þ(.) ...การทะเบียนคนต่างด้าว พ..๒๔๙๓ ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมโดย พ...การทะเบียนคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๒) ..๒๔๙๕ และ พ...การทะเบียนคนต่างด้าว (ฉบับที่ ๓) ..๒๔๙๗ Þ(.) ...ทะเบียนพาณิชย์ พ..๒๔๙๙ Þ(.)...อนุวรรตการตามความตกลงระหว่างประเทศเพื่อการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศ

๔.๖.         กฎหมายว่าด้วยการเข้าเมืองของคนต่างด้าว Þ(.) ...คนเข้าเมือง พ..๒๕๒๒ Þ(.) มาตรา ๒๔ และ ๒๕ แห่ง พ...ส่งเสริมการลงทุน พ..๒๕๒๑ Þ(.) มาตรา ๔๕ แห่ง พ...การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ..๒๕๒๒ Þ(.) ...อนุวรรตการตามความตกลงระหว่างประเทศเพื่อก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศ อาทิ มาตรา ๘ แห่ง พ...ให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ พ.. ๒๕๓๕ Þ(.) พระราชกำหนดกำหนดเขตหวงห้ามคนต่างด้าว พ..๒๔๘๔ Þ(.) มาตรา ๕ แห่ง พ...การเนรเทศ พ..๒๔๙๙ ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมโดย พ...การเนรเทศ(ฉบับที่ ๒) ..๒๕๐๗ และ พระราชบัญญัติการเนรเทศ (ฉบับที่ ๓) ..๒๕๒๑ Þ(.) มาตรา ๖ แห่ง พ...ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ..๒๔๗๒ Þ(.) ข้อ ๑ แห่ง สนธิสัญญาทางไมตรีและเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ..๒๕๐๙Þ(.) ข้อ ๑๔ แห่ง ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค..๑๙๔๘ Þ(๑๐.) ข้อ ๒, , , ๑๒() และ ๒๖ แห่ง อนุสัญญาแห่งกรุงเวียนนาลงวันที่ ๑๘ เมษายน ค..๑๙๖๑ ว่าด้วยความสัมพันธ์ทางทูต Þ(๑๑.) ข้อ ๑๒ และ ๑๓ แห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิในทางการเมือง ค..๑๙๖๖

๔.๗.        กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว Þ(.) ...การทำงานของคนต่างด้าว พ.. ๒๕๒๑ Þ(.) มาตรา ๒๖ แห่ง พ...ส่งเสริมการลงทุน พ..๒๕๒๑ Þ(.) มาตรา ๔๖ แห่ง พ...การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ..๒๕๒๒

๔.๘.         กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว Þ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒

๔.๙.        กฎหมายว่าด้วยสิทธิของคนต่างด้าวในการถือครองทรัพย์ในประเทศไทย Þ(.) ประมวลกฎหมายที่ดิน พ..๒๔๙๗ Þ(.) มาตรา ๒๗ แห่ง พ...ส่งเสริมการลงทุน พ..๒๕๒๑ Þ(.) มาตรา ๔๔ แห่ง พ...การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ..๒๕๒๒ Þ(.) มาตรา ๑๙ แห่ง พ...อาคารชุด พ..๒๕๒๒ ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมโดย พ...อาคารชุด (ฉบับพิเศษ) ..๒๕๓๔ Þ(.) ...ควบคุมและจัดการกิจการหรือทรัพย์สินของคนต่างด้าวบางจำพวกในภาวะคับขัน พ.. ๒๔๘๔

๔.๑๐.       กฎหมายว่าด้วยสิทธิในการสมรสในประเทศไทยของคนต่างด้าว Þ(.) ...สำหรับแต่งงานคนต่างประเทศในกรุงสยาม ร..๑๑๙ Þ(.) ...จดทะเบียนครอบครัว พ..๒๔๗๘ ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติมโดย พ...จดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ๒) ..๒๔๘๒ และ พ...จดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ๓) ..๒๕๓๓

๔.๑๑.       กฎหมายว่าด้วยการเมืองไทยและคนต่างด้าว Þ(.) รัฐธรรมนูญไทย Þ(.) ...รับราชการทหาร พ..๒๔๙๗

๔.๑๒.      กฎหมายว่าด้วยนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศ Þ(.) ...ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ..๒๔๘๑ Þ(.) มาตรา ๔ แห่ง พ...การรับขนของทางทะเล พ..๒๕๓๔ Þ(.) ...ว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.. ๒๕๔๐

๔.๑๓.      กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแพ่งและพาณิชย์ที่มีลักษณะระหว่างประเทศ Þ(.) ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง Þ(.) ...ล้มละลาย พ..๒๔๘๓ Þ(.) มาตรา ๗ แห่ง พ...จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ..๒๕๓๙ Þ(.) ...ว่าด้วยเอกสิทธิและความคุ้มกันทางการทูต พ..๒๕๒๗ Þ(.) ...อนุวรรตการตามความตกลงระหว่างประเทศเพื่อการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศ อาทิ พ...ให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ พ.. ๒๕๓๕ Þ(.) มาตรา ๖, ๑๐, ๒๓ - ๒๘ และ ๒๙ แห่ง พ...อนุญาโตตุลาการ พ..๒๕๓๐

๔.๑๔.       กฎหมายว่าด้วยความผิดอาญาของคนต่างด้าว Þ(.) ประมวลกฎหมายอาญา Þ(.) ...ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ..๒๔๗๒ Þ(.) ...อนุวรรตการตามความตกลงระหว่างประเทศไทยกับรัฐต่างประเทศในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดน Þ(.) ...ว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย พ..๒๕๑๙ Þ(.) ...ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ..๒๕๒๑ Þ(.) ...ป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ..๒๕๓๔ Þ(.) ... มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ..๒๕๓๔ Þ(.) ...ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ..๒๕๓๙ Þ(.) ...ว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต พ..๒๕๒๗

-------------------------------------------------

๕.    Websites เกี่ยวกับการศึกษากฎหมายขัดกัน

-------------------------------------------------

·      http://www.megalaw.com/top/conflictoflaws.php

·      http://www.murdoch.edu.au/elaw/issues/v10n1/hakki101.html

 

 

[1] [2] [3]

จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้ 000778