Home

Custom Search

วันที่  ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒

 

เรื่อง    ความเห็นทางกฎหมายในกรณีปัญหาสิทธิในการเดินทางไปต่างประเทศของเด็กชายหม่อง ทองดี ซึ่งเป็นคนไร้สัญชาติประเภทเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถาบันศึกษาไทยของประเทศไทยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘  เพื่อทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศไทย

 

เรียน   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 

อ้างถึง

หนังสือของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ ศธ ๐๔๐๔๗.๑๑๔/๐๖๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เรื่องขอความอนุเคราะห์พิจารณาการอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศและเดินทางกลับเข้าประเทศของเด็กชายหม่อง ทองดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย

(๑)

หนังสือของผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ วท.๕๔๐๓/๔๗๔/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๒ ถึงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายเรื่องขอเชิญเด็กชายหม่อง ทองดี เป็นตัวแทนของประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ ชิงแชมป์ประเทศญี่ปุ่น ครั้งที่ ๔ ณ เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น

 

(๒)

หนังสือของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทรายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ ศธ ๐๔๐๔๗.๑๑๔/๐๖๒ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เรื่องขอความอนุเคราะห์พิจารณาการอนุญาตเดินทางออกนอกประเทศและเดินทางกลับเข้าประเทศของเด็กหม่อง ทองดี

 

(๓)

แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ท.ร.๓๘/๑ ลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๔๗ โดยมีเลขประจำตัวประชาชน ๐๐ – ๕๐๘๐ – ๑๐๐๔๘๐ – ๒ โดยอำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับเด็กชายหม่อง ทองดี 

 

(๔)

บัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนของเด็กชายหม่อง ทองดี  (เลขประจำตัวประชาชน ๐-๕๐๐๑-๘๙๐๐๐-๙๔-๑) ออกบัตรเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๐ หมดอายุในวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐

 

(๕)

บันทึกรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เด็กชายหม่อง ทองดีลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ โดยนางสาวอัจฉรา สุทธิสุนทรินทร์ ทนายความวิชาชีพประจำโครงการบางกอกคลินิกเพื่อให้คำปรึกษากฎหมายด้านสถานะและสิทธิบุคคล กองทุนศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 

          เนื่องจากดิฉันได้รับมอบหมายจากคุณศุภชัย ใจสมุทร ให้ทำความเห็นทางกฎหมายในกรณีปัญหาสิทธิในการเดินทางไปต่างประเทศของเด็กชายหม่อง ทองดี เพื่อเสนอต่อท่านรัฐมนตรีว่า

การกระทรวงมหาดไทย และโดยข้อเท็จจริงตามบันทึกรายละเอียดการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เด็กชายหม่อง ทองดีลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ โดยนางสาวอัจฉรา สุทธิสุนทรินทร์ ทนายความวิชาชีพประจำโครงการบางกอกคลินิกเพื่อให้คำปรึกษากฎหมายด้านสถานะและสิทธิบุคคล กองทุนศาสตราจารย์คนึง ฦๅไชย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดิฉันจึงขอมีความเห็นทางกฎหมายดังต่อไปนี้

 

 

เพื่ออ่านต่อ โปรดคลิก URL ดังต่อไปนี้

http://www.archanwell.org/office/download.php?file=636.pdf&fol=1

 

 

จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้ 000029