Home

Custom Search

                                                                   

                                                                   คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

                                                                    อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๐๐๐

 

                                                            สิงหาคม  ๒๕๔๘

 

เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดกระบวนการพิจารณาขอแปลงสัญชาติเป็นไทย

 

เรียน   ฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรี

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑. หนังสือที่ชม.๐๐๒๙.๒ (สส.)/๔๕๐๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. หนังสือที่ ตช.๐๐๒๕.๓๓๒/๒๘๒๔ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘

๓. หนังสือที่ มท.๐๓๐๘.๔/๘๒๘๖ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘

๔. หนังสือที่ ตช.๐๐๒๕.๓๓๒/๔๒๖ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘

๕. หนังสือชี้แจงการขอเอกสารประกอบการแปลงสัญชาติไทย ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน๒๕๔๘

๖. ความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติไทยของนางอายุ นามเทพ

 

ดิฉันชื่อนางอายุ นามเทพ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ดิฉันได้รับผิดชอบสอนวิชาดนตรีให้กับนักศึกษามาตลอด ๒๖ ปี โดยทุ่มเท     การสอนทั้งด้านวิชาการและจริยธรรม ผลิตบุคลากรด้านดนตรีที่มีคุณภาพ ทั้งที่เป็นเจ้าของโรงเรียนดนตรี ครูดนตรี นักดนตรีอาชีพ และศิลปินระดับประเทศ เช่น คณะ Acapella 7 สังกัดค่ายอาร์.เอส. คณะ ETC สังกัดค่ายแกรมมี่ รวมทั้งบุคคลที่อยู่เบื้องหลังในวงการดนตรีมากมาย

 แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันดิฉันยังเป็นคนไร้ทั้งรัฐให้สัญชาติและไร้ทั้งรัฐให้สิทธิอาศัยอยู่ ทั้งนี้เนื่องจากดิฉันได้เกิดในช่วงระหว่างที่บิดาและครอบครัวขอลี้ภัยทางการเมืองจากประเทศพม่ามาอยู่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเทศไทย จึงทำให้ไม่มีการแจ้งเกิดในทะเบียนราษฎรของประเทศพม่าและประเทศใดเลยในโลก และตลอดอายุกว่า ๕๐ ปีที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีรัฐใดออกเอกสารรับรองความเป็นบุคคลตามกฎหมายให้กับดิฉันเลยเช่นกัน

 ดิฉันจึงได้มาขอความช่วยเหลือจากรศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภายใต้ความร่วมมือกับทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ  ทางอาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพได้พาดิฉันไปยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามมาตรา ๑๑ (๑) ประกอบกับมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ที่ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘ ที่ผ่านมา

ผลปรากฏว่า ทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอเอกสารดังต่อไปนี้เพิ่มเติม คือ (๑) ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (๒) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (๓) ทะเบียนบ้าน และ(๔) ใบอนุญาตทำงาน (ปรากฏตามหนังสือที่ชม.0029.2 (สส.)/๔๕๐๘ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘)  ดังนั้น ดิฉันจึงได้กลับไปค้นเอกสารเหล่านี้เพิ่มเติม แต่พบว่าดิฉันไม่มีเอกสารตามรายการดังกล่าวเลย

          แต่เนื่องจากดิฉันได้ใช้สิทธิยื่นคำขอแปลงสัญชาติเป็นไทยตามมาตรา ๑๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ อันมีองค์ประกอบ คือ เป็นบุคคลบรรลุนิติภาวะ มีความประพฤติดี มีอาชีพเป็นหลักฐาน และได้ทำความดีความชอบเป็นพิเศษต่อประเทศไทย ซึ่งดิฉันมีความเชื่อมั่นว่า มีองค์ประกอบครบถ้วนตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดไว้แล้ว ฉะนั้น ดิฉันจึงได้ยื่นหนังสือชี้แจงเรื่องดังกล่าวไปที่ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมความเห็นทางกฎหมายของอาจารย์วรรณทนี รุ่งเรืองสภากุล เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘ ที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่ได้รับคำตอบจากทางตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เลย

ดังนั้น ดิฉันจึงเรียนมาเพื่อชี้แจงและขอความอนุเคราะห์จากฯพณฯท่านนายกรัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการอนุมัติสัญชาติ ได้โปรดพิจารณาเร่งรัดกระบวนการขอแปลงสัญชาติเป็นไทยให้กับดิฉันด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ดิฉันสามารถพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านดนตรี และได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานเฉกเช่นคนไทยทั่วไป เช่น สิทธิในการเดินทางไปต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การดูงาน และการศึกษาต่อเพื่อที่จะได้นำความรู้ความสามารถที่ได้รับมาพัฒนาและผลิตบุคลากรทางด้านดนตรีเพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติที่มหาวิทยาลัยพายัพต่อไป

 

 

 

   ขอแสดงความนับถือ

 

 

     (นางอายุ นามเทพ)

-----------------------------------------------------------

หมายเหตุจากอาจารย์แหวว

หากต้องการติดตามเรื่องราวการต่อสู้ของอาจารย์อายุ นามเทพเพื่อร้องขอสิทธิในสถานะบุคคลที่ชอบด้วยกฎหมายและสิทธิในสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ

โปรดคลิก URL ดังต่อไปนี้

http://www.archanwell.org/autopage/show_all.php?t=69&s_id=&d_id=

 

 

จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้ 001734