Home

Custom Search
ผลกระทบของสื่อต่อสุขภาวะและสิทธิมนุษยชนของเด็ก เยาวชน และครอบครัวในสังคมไทย หรือเรียกโดยย่อว่า “โครงการเด็กและสื่อ” : ความในใจของคณะนักวิจัย
ทำไมเราต้องมาร้องเรียกหา “สื่อเพื่อสุขภาวะและสิทธิมนุษยชนของเด็ก เยาวชน และครอบครัวในสังคมไทย ?
ความเป็นมา
แนวคิดและข้อค้นพบอันเป็นพื้นฐานของกรอบความคิด
ขอบเขตของการศึกษา
เป้าหมายของการวิจัยและการพัฒนา
วิธีทำงานวิจัยเพื่อการพัฒนา
โจทย์วิจัยและพัฒนา
กลไกการสร้างระบบวิจัยและพัฒนาเชิงคุณภาพ-องค์ประกอบของประชาคมนักวิจัยและพัฒนา
กระบวนการวิจัยและพัฒนา
ข้อเสนอการวิจัยทั้งหมด
powerpoint เพื่อนำเสนอภาพรวมของโครงการ
แนวคิดพื้นฐานในการวิจัยเรื่องสื่อเพื่อสิทธิมนุษยชน
ทีมงาน
บันทึกการวิจัยและพัฒนาเพื่อการสร้างและการขยายเครือข่ายสื่อเพื่อสิทธิมนุษยชนภายใต้โครงการเด็กและสื่อ
ย่างก้าวกับสื่อเพื่อสำรวจสถานการณ์ด้านสุขภาวะและสิทธิมนุษยชน
กรณีศึกษาที่ ๑ : นางสาวชวิดา วาทินชัย....ผู้สื่อข่าวของสถานีโทรทัศน์ช่อง ๙ อสมท
กรณีศึกษาที่ ๒ : นายภาสกร จำลองราช....ผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
กรณีศึกษาที่ ๓ : นายธีรยุทธ บุญแผ่ผล....ผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวไทย
กรณีศึกษาที่ ๔ - เกมคอมพิวเตอร์
กรณีศึกษาที่ ๕ - สื่อทางเพศ
ความคืบหน้าของงานวิจัย

จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้ 007707