Home

Custom Search
รายงานสรุปการดำเนินกระบวนการวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการวิจัยผลกระทบของความไร้รัฐและความไร้สัญชาติของเด็ก เยาวชน และครอบครัวในสังคมไทย : การตรวจสอบปัญหาและแนวคิดในการแก้ไขปัญหา
ความเป็นมาของโครงการวิจัยเด็กไร้รัฐ มสช
บุคคลอันเป็นเป้าหมายของการวิจัยและพัฒนา
วัตถุประสงค์และขั้นตอนการวิจัยและพัฒนา
โจทย์และแผนการดำเนินงานวิจัยและพัฒนา
ประเภทของกรณีศึกษา และประเภทของปัญหาที่ศึกษา
กรณีศึกษา ๑๐๐ กรณีในภาคเหนือ
กรณีศึกษา ๑๐๐ กรณี นอกภาคเหนือ
ประชาคมวิจัยและพัฒนา
เครือข่ายการทำงานภายใต้โครงการวิจัย
สรุปกิจกรรมภายใต้โครงการ
Powerpoint เพื่อนำเสนอภาพรวมของโครงการวิจัยเด็กไร้รัฐ
กระบวนการวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการเด็กไร้รัฐ
คนรับผิดชอบกระบวนการวิจัยและพัฒนาภายใต้โครงการเด็กไร้รัฐ
บันทึกประจำวันเกี่ยวกับการทำงานภายใต้โครงการเด็กไร้รัฐ
ย่างก้าว (Milestones) ของทีมงานภายใต้โครงการเด็กไร้รัฐ
กรณีศึกษาเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ไร้สัญชาติหรือ/และไร้รัฐ
พื้นที่ศึกษา (Area - study) เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ไร้รัฐหรือและไร้สัญชาติ
องค์ความรู้เพื่อใช้ในการจัดการปัญหาความไร้รัฐและความไร้สัญชาติในสังคมไทย
ข้อกฏหมายและนโยบายที่ใช้ในการจัดการปัญหาความไร้รัฐและความไร้สัญชาติของเด็ก เยาวชน และครอบครัวในสังคมไทย
การจำแนกกิจกรรมในกระบวนการวิจัยและพัฒนา

จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้ 011479