Home

Custom Search
กรณีอาจารย์อายุ นามเทพ : จากคนหนีภัยความตายจากพม่า มาสู่ความเป็นครูดนตรีไทยแต่ไร้สัญชาติมาสามสิบกว่าปี
กรณีน้องศรีออน ปู่สม : เด็กไร้สัญชาติแห่งอำเภอแม่อายซึ่งป่วยเจี่ยนตาย..กรณีศึกษาสิทธิในสุขภาพดีของมนุษย์ในสังคมไทย
กรณีศึกษาโชบี : โรฮินญาไร้รัฐที่เกิดในประเทศไทย (ข้อสอบในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ภาคที่ ๒ )
นางสาวดวงตะวัน : คนสัญชาติไทยซึ่งเกิดในประเทศไทยจากบิดาต่างด้าวและมารดาสัญชาติไทยเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔
ครอบครัวแซ่ตั้ง แห่งอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก : คนไร้รัฐที่มีเชื้อสายจีน แต่เกิดในประเทศพม่า (ข้อสอบนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ภาคที่ ๑)
นางสาวเจน : คนสองสัญชาติในสังคมไทย (ข้อสอบนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ภาคที่ ๑)
บริษัท Sandy จำกัด : นิติบุคคลตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศที่มีองค์ประกอบไทย (ข้อสอบนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ภาคที่ ๑)
กรณีบริษัท ซีพีลาว จำกัด : บริษัทตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศที่มีองค์ประกอบไทยเข้มข้น (ข้อสอบนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ภาคที่ ๑)
กรณีบริษัท ซีเม้นท์ลาว : บริษัทตามกฎหมายของรัฐต่างประเทศที่มีองค์ประกอบต่างด้าวเข้มข้น (ข้อสอบนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ภาคที่ ๑)
กรณีนางสาวฟองจันทร์ สุขเสน่ห์ : คนสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยการเกิดโดยผลของมาตรา ๒๓ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๑ (ข้อสอบนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ภาคที่ ๑)
นายกิตติพงศ์ ศิลปวงศ์เจริญ และครอบครัว : กรณีศึกษาปัญหาและผลกระทบของความไร้รัฐของบุคคลเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์อันนำไปสู่การได้มาซึ่งเอกสารพิสูจน์ตนที่มิชอบด้วยกฎหมาย
บริษัทหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์จำกัด : กรณีศึกษานิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ ซึ่งเข้ามาใช้สิทธิในกระบวนการยุติธรรมต่อศาลไทย
จงพิจารณาว่า บุคคลดังต่อไปนี้ บุคคลใดเป็นคนไร้รัฐ ? บุคคลใดเป็นคนมีรัฐ ? บุคคลใดเป็นคนไร้สัญชาติ ? บุคคลใดเป็นคนมีสัญชาติ ?
การลงทุนประกอบธุรกิจของนางสาวแดง ร้านนำสิน และบริษัท ลา ดองแตลล์ : ตัวอย่างของนิติสัมพันธ์ของเอกชนตามกฎหมายเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศ : แบบฝึกหัดที่ ๒ เพื่อฝึกฝนเลือกกฎหมายที่มีผลกำหนดนิติสัมพันธ์ของเอกชนตามกฎหมายเอกชนที่มีลักษณะระหว่างประเทศ
เรื่องของเด็กหญิงเทเรซา ไวท์ : กรณีศึกษาราษฎรไทยซึ่งมีสถานะเป็นคนต่างด้าวที่เกิดในไทยและมีรัฐเจ้าของสัญชาติ (ข้อสอบนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ภาคแก้ตัว)
เรื่องของนางสาวหฤทัย : คนต่างด้าวที่เคยมีสัญชาติไทย (ข้อสอบนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ภาคที่ ๒)
เรื่องของนายอเล็กซันเดอร์ ไวท์ : กรณีศึกษาราษฎรไทยที่มีสถานะเป็นคนต่างด้าวซึ่งเกิดนอกไทยและมีรัฐเจ้าของสัญชาติ (ข้อสอบนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ วิทยาเขตท่าพระจันทร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ภาคที่ ๒)
กรณีนายแอคเว่ : ศาลไทยจะใช้กฎหมายใดในการสั่งให้เป็นผู้ไม่อยู่
กรณีนายไมตรี : คนเกิดในประเทศไทยใน พ.ศ.๒๔๗๑ จากแม่ไทยและชายจีนเพราะรับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (ฎ.๑๕๐๗/๒๕๒๒)
กรณีนางสาวิตรี ฮันส์ : มีสิทธิรับมรดกที่ดินในไทยจากมารดาได้หรือไม่ ?
กรณีนางสาวคำดี : คนไร้สัญชาติมีสิทธิทางการศึกษาหรือไม่ ?
กรณีนายเป็ง : กรณีศึกษาความสามารถในการทำนิติกรรมของคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งไปแสดงตนเพื่อขึ้นทะเบียนบุคคลตามกฎหมายทะเบียนราษฎร
บริษัท เมียวดีสยาม จำกัด : กรณีศึกษาสิทธิในการประกอบธุรกิจในประเทศพม่าของนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ ที่มีองค์ประกอบไทยเข้มข้น
นายสตีเฟนสัน : กรณีศึกษาการจัดการมรดกของคนต่างด้าวซึ่งมีภูมิลำเนาในต่างประเทศซึ่งมีคนสัญชาติไทยเป็นทายาท
นายมงคล : กรณีศึกษาบุคคลผู้ถือบัตรผู้อพยพเชื้อสายไทยจากจังหวัดเกาะกง กัมพูชา
บริษัท แพนด้า คาร์ส์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด : กรณีศึกษาเกี่ยวกับนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีองค์ประกอบต่างด้าว
นางสาวลืนหอม สายฟ้า : กรณีศึกษาคนไร้สัญชาติเพราะเกิดจากบิดาและมารดาที่ประสบปัญหาความไร้สัญชาติ
นายบ๊อบบี้ สุทธิบุตร : กรณีศึกษาคนไร้รัฐเพราะตกหล่นจากทะเบียนราษฎรของรัฐทุกรัฐบนโลกทั้งที่มีสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตจากมารดา
น้องออย สุพัตรา ซอหริ่ง : กรณีศึกษาคนเคยไร้รัฐเพราะมารดาถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนราษฎรของรัฐไทย
นายสุชาติ แซ่จึง : กรณีศึกษาเกี่ยวกับบุคคลที่เกิดในประเทศไทยจากมารดาสัญชาติไทย ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่เสียสัญชาติไทยเพราะรับใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว อันทำให้ตกเป็นไร้สัญชาติอีกด้วย และกลับคืนสัญชาติไทยเมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕
นางสาวมะม่วย : กรณีศึกษาเกี่ยวกับคนไร้รัฐจากพม่าเชื้อสายไทยใหญ่ที่มาขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับกรมการจัดหางานไทยอันทำให้มีชื่อในระบบทะเบียนราษฎรของรัฐไทย
นายมิกาแอล : กรณีศึกษาเกี่ยวกับสิทธิในสัญชาติไทยของคนที่เกิดในเยอรมันเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๗ จากมารดาสัญชาติไทยและบิดาสัญชาติเยอรมัน แต่ไม่มีชื่อในระบบทะเบียนราษฎรของรัฐไทย
นางแอนนาเบล : กรณีศึกษาเกี่ยวกับหญิงต่างด้าวที่สมรสตามกฎหมายกับชายสัญชาติไทยตั้งแต่ก่อนวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๓
เด็กหญิงสือบูลา เซกองอากู่ : กรณีศึกษาเกี่ยวกับคนไร้สัญชาติที่เกิดในประเทศไทยและปรากฏมีชื่อในระบบทะเบียนราษฎรไทย
บริษัท เกาะแก้วพิศดารอินเตอร์เนชั่นแนล รีสอร์ทคลับจำกัด : กรณีศึกษาเกี่ยวกับนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศที่มีองค์ประกอบไทย
กรณีศึกษาเกี่ยวกับคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติในประเทศไทย
กรณีศึกษาที่มาจากคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับการขัดกันแห่งกฎหมาย
กรณีนายยี่เกียมซึ่งเกิดในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐ จากบิดามารดาซึ่งมีเชื้อชาติจีนที่เกิดในประเทศไทย เขาถูกปฏิเสธสิทธิในสัญชาติไทย หลังจากไปอาศัยในประเทศไทยมา ๔๐ ปี ใน ฎ.๕๘๓๔/๒๕๓๗
กรณีสิทธิในการจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายไทยของนางสาวไซยัค แซ่เตียว ใน ฎ.๗๒๐/๒๕๐๕
กรณีการใช้สิทธิรับมรดกของนางเน้ย นานา ใน ฎ.๔๖๓/๒๔๘๕
กรณีการบังคับตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการของบริษัท อีสโมโค อเมริกัน คำปะนี อิงค์ ใน ฎ.๖๙๘/๒๕๒๑
กรณีการฟ้องเพื่อรับช่วงสิทธิตามสัญญาประกันภัยของบริษัท ซิกน่า ปรอปเปอร์ตี้ แอนด์ แคสชวลดี้ อินชัวรันส์ จำกัด ใน ฎ.๙๕๑/๒๕๓๙
กรณีสิทธิในสัญชาติไทยของนางพรศรีและบุตร ใน ฎ.๙๘๙/๒๕๓๓
กรณีสิทธิอาศัยในไทยของนางหมาวใน ฎ.๔๖๓/๒๕๓๕
กรณีสิทธิในการขอโอนไปรับโทษในคุกอเมริกันของนางสาวลิซา เบอเนทท์ เทเลอร์ ใน ฎ.๒๒๐๓/๒๕๓๙
กรณีสิทธิอาศัยในไทยของนายโฮน ฮะเจริญ แห่ง ฎ.๓๓๖/๒๕๓๕
กรณีการเลือกกฎหมายเพื่อบังคับการที่นายโจชัวร์รับเด็กชายน้อยเป็นบุตรบุญธรรม
กรณีสิทธิในใบต่างด้าวของนางหงัน แซ่เหงียน
กรณีการเลือกกฎหมายบังคับความสามารถทางกฎหมายของนายเบอร์นาร์ด
กรณีเขตอำนาจของรัฐไทยที่จะลงโทษนายยรรยงหรือยาลีหรือเลียว ซุง ฟู
กรณีเขตอำนาจรัฐไทยเหนือคดีระหว่างบริษัทนากามิมิ จำกัดตามกฎหมายไทย ซึ่งสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ที่เชียงราย แต่หุ้นข้างมากเป็นของคนสัญชาติญี่ปุ่น
กรณีสิทธิทำงานในไทยของมาลัย ปลอดโปร่ง
กรณีเขตอำนาของรัฐไทยเหนือคดีระหว่างนายพูลคนสัญชาติไทยและบริษัทจัดหางานในเรื่องสัญญาจัดหางานในต่างประเทศ
กรณีการสำรวจจุดเกาะเกี่ยวกับรัฐในสัญญาซื้อขายระหว่างนายลีเฮาและนายอัสสมุ
จะใช้กฎหมายใดบ้างกำหนดผลของสัญญาที่บริษัทตามกฎหมายเขมรจ้างบริษัทตามกฎหมายลาวจัดสวนในประเทศเขมร ?
จะใช้กฎหมายใดกำหนดสิทธิในทรัพย์สินของคนไร้สัญชาติที่เกิดในพม่า ?
จะใช้กฎหมายของประเทศใดกำหนดปัญหาการจัดการมรดกของนายอินสัญชาติไทย ?
คนเยอรมันที่ถูกหาว่าค้ายาเสพติด ค้าหญิงและเด็ก แต่มีภริยาและบุตรสัญชาติไทย มีสิทธิเข้าเมืองไทยไหม ?
กฎหมายไทยยอมรับให้นายมา โยน นักลงทุนสัญชาติพม่า มีสิทธิเข้าเมืองและอาศัยอยู่ในประเทศไทยหรือไม่ ? อย่างไร ?
นายโฮนมีสิทธิในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยหรือไม่ ? อย่างไร ?
มีสิทธิทำงานในไทยไหม ? หากเป็นบุตรที่เกิดในประเทศไทยของคนคนญวนอพยพและยังไม่ได้รับอนุญาตให้ถือสัญชาติไทย
มีสิทธิถือครองที่ดินในไทยหรือไม่ ? ....คาเมนเกิดในสเปนจากพ่อไทยกับแม่สเปน ?
มีสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวตามกฎหมายไทยหรือไม่ ? ...นายอาแซ แช่มือ ?
มีสิทธิที่จะบริจาคเงินสนับสนุนพรรคการเมืองตามกฎหมายไทยหรือไม่ ? ... บริษัท น้ำมันสยาม จำกัด ?
เป็นไทยไหม ? ...นายซูรัตมัน ซึ่งเกิดในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๒ จากบิดามารดาสัญชาติเนเธอร์แลนด์
ใช้กฎหมายใดบ้างกำหนดชีวิตและครอบครัวของนางหมิน....คนเชื้อชาติญวนที่เกิดในประเทศไทย ?
มาลัย ปลอดโปร่ง มีเชื้อชาติไทย แล้วจะมีสัญชาติไทยหรือไม่ ? เพราะเหตุใด ?
SingTel มีสัญชาติใดล่ะ ? เพราะเหตุใด ?
บริษัท เอบีซี มีสัญชาติไทยภายใต้ความตกลงมานิลาว่าการลงทุนหรือไม่ ? เพราะเหตุใด
นางเฮม่า : คนเกิดในประเทศอินเดียเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐ ซึ่งต่อมา สมรสตามกฎหมายกับคนสัญชาติอังกฤษ
เด็กชายบาซูกา : คนสัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตจากบิดาแต่มีมารดาเป็นคนสัญชาติไนจีเรีย

จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้ 002994