Home

Custom Search
รัฐควรคิดอย่างไรต่อปัญหาเกมคอมพิวเตอร์ ? โดย อิทธิพล ปรีติประสงค์ นายสมา โกมลสิงห์ และ รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ สายสุนทร (๒๕๔๖)
เกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ : สร้างสรรค์หรือทำลายสังคมไทย ? โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร (๒๕๔๖)
เกมคอมพิวเตอร์และผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนในสังคมไทย โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร และนายสมา โกมลสิงห์ (๒๕๔๖)
อนาคตเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ ในประเทศไทย โดย อาจารี ชวชิต พิกุล ศิริพร รจเรจ ณัฐชัย (๒๕๔๖)
เกมคอมพิวเตอร์ : สภาพปัญหาในสังคมไทย โดย นางสาวขัวญใจ สุชาติพงศ์กุล (๒๕๔๗)
ผู้ที่มาร่วมศึกษาวิจัยผลกระทบของเกมคอมพิวเตอร์ต่อมนุษย์ในสังคมไทยบนอินเทอร์เน็ต

จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้ 006307