Home

Custom Search
๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘....สภาจิบกาแฟครั้งที่ ๓ เรื่องความไร้สัญชาติของมอแกน
๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๘.........สภาจิบกาแฟครั้งที่ ๒ เรื่องความไร้สัญชาติของเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่หนีภัยความตายเข้ามาในประเทศไทย (ตอนที่ ๒ คนนอกค่ายพักพิง)
๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๘....เยี่ยมชุมชนมอแกนที่อ่าวบอนใหญ่ซึ่งประสบปัญหาความไร้รัฐและความไร้สัญชาติ
๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๘.....สภาจิบกาแฟครั้งที่ ๑ เรื่องความไร้สัญชาติของเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่หนีภัยความตายเข้ามาในประเทศไทย (ตอนที่ ๑ คนในค่ายพักพิง).....สภาจิบกาแฟครั้งที่ ๑ เรื่องความไร้สัญชาติของเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่หนีภัยความตายเข้ามาในประเทศ
๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘.....พาเด็ก เยาวชน และครอบครัวไร้สัญชาติไปร่วมเวทีพลเมืองไทตอนอนาคตลูกหลานไท
๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๘.....ร่วมเสวนาแก้ปัญหาผลกระทบของ 7 ทวิ ต่อเด็กไร้สัญชาติ
๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘.............ไปร่วมงานวันเด็กไร้สัญชาติที่โรงเรียนสหศาสตร์ เชียงราย ซึ่งเราถือโอกาสทำทะเบียนเด็กไร้สัญชาติในโรงเรียนต่างๆ ที่มาร่วมงาน
๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘.............ร่วมเสวนาเรื่องผลกระทบของมาตรา 7 ทวิ วรรค 3 ต่อเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่ไร้สัญชาติในประเทศไทย
๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘.............พาทูตเด็กไร้สัญชาติไปขอบคุณครูหยุย ประธานคณะอนุกรรมาธิการเด็กฯ วุฒิสภา ที่สู้ไม่ถอยเพื่อเด็กไร้สัญชาติ
๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘.............พาทูตเด็กไร้สัญชาติไปขอบคุณ ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง ที่ผลักดันยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาคนไร้สัญชาติ
๒๖ - ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗......คุยกับชาวบ้านริมโขงที่ถือบัตรลาวอพยพ และตกหล่นทางทะเบียนราษฎร
๑๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗...ไปดูหนังเรื่อง Nobody Knows กับคนไร้สัญชาติและคนทำงานด้านนี้
๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗...ประชุมเรื่องคนไร้เอกสารพิสูจน์ตนที่หอประชุมของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ดอยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท)
๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๗.....คุยกับทีมงานของกระทรวงศึกษาธิการในการประชุมคณะอนุกรรมาธิการศึกษาหามาตรการในการแก้ไขปัญหาเด็กไร้สัญชาติ วุฒิสภา
๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗....ตาม สมช. ไปคุยเรื่องยุทธศาสตร์คนไร้สัญชาติที่แม่อาย
๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๗....เยี่ยมมติชนและคุยเรื่องปัญหาความไร้สัญชาติและสื่อเพื่อสิทธิมนุษยชน
๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗........ติดตาม ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง ไปดูงานของโครงการของจังหวัดน่านเพื่อแก้ปัญหาความไร้สัญชาติให้แก่ชาวม้งที่เมืองน่าน
๑๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๗............ร่วมให้ข้อมูลแก่ ฯพณฯ จาตุรนต์ ฉายแสง รองนายก รมต. ถึงปัญหาคนไร้รัฐหรือ/และคนไร้สัญชาติ และความเป็นไปได้ในการขจัดปัญหา
๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗....เสนอต่อเวทีสาธารณะถึงเป้าหมาย-วิธีการวิจัยและพัฒนาในโครงการวิจัยผลกระทบของความไร้รัฐและความไร้สัญชาติของเด็ก เยาวชน และครอบครัวในสังคมไทย : การตรวจสอบปัญหาและแนวคิดในการแก้ไขปัญหา

จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้ 006103