Home

Custom Search
๑๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓... โครงการเสวนา เรื่องจริยธรรมและภารกิจของนักกฎหมายระหว่างประเทศในสังคมไทยปัจจุบัน”จัดโดย ภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๒๕๕๒/๙/๒๐.....โครงการเวทีสาธารณะเพื่อถอดบทเรียน “กรณีน้องหม่อง ทองดี : สถานะของเด็กไร้สัญชาติในโรงเรียนไทย” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2552 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
๒๕๕๒/๙/๑๔......การประชุมวิชาการ Monday Meeting ครั้งที่ 7 “ตัวอย่างการลงทุนของเอกชนไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน : หัวข้อสถานะทางกฎหมายของนิติบุคคลต่างด้าวที่มีทุนไทยเข้มข้น ศึกษากรณี บริษัท ซี.พี. (ลาว) จำกัด” (Lunch Talk) เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒
๒๕๔๙/๔/๑๑....โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสำรวจสถานการณ์และศึกษาความเป็นไปได้ในการขจัดปัญหาสถานะและสิทธิตามกฎหมายของประชาชนผู้ประสบภัยสึนามิ โดย นางสาวสรินยา กิจประยูร และนายชุติ งามอุรุเลิศ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง PLAN และ FACE
๒๕๕๒/๘/๑๐.....การประชุมวิชาการ Monday Meeting ครั้งที่ 3 หัวข้อ
๒๕๕๑....โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายหลักประกันสุขภาพของคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติในประเทศไทย
๒๕๔๘/๘/๑๘..........สอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลสำหรับหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๘......สอนนิติสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างประเทศ : แนวคิดในการจัดการโดยกฎหมายและนโยบายสาธารณะ
๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘...เริ่มสอนวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
๒๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๘........เค้าโครงการบรรยาย น.๓๙๖ สิทธิมนุษยชน
๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๘........โครงการอบรมกฎหมายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : From Knowledge To Know-how
๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘.........เค้าโครงการสอนวิชากฎหมายธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของบัณฑิตวิทยาลัย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
๑๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘.....โครงการแสวงหาองค์ความรู้ ครั้งที่ ๑ “แนวคิด และวิธีการแก้ไขผลกระทบของมาตรา ๗ ทวิ วรรค ๓ แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.๒๕๓๕ ต่อเด็กไร้สัญชาติที่เกิดในประเทศไทย”
๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘........“โครงการวันเด็กไร้สัญชาติ” ณ โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๒๕๔๕ - ๒๕๔๗........โครงการคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรมและความเป็นพลเมืองไทยของเด็กชาวเขา
๒๘-๓๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๔๘........เค้าโครงการบรรยาย และการลงพื้นที่ กรณีศึกษาชุมชนกะเหรี่ยง โดย อาจารย์ พงษ์เทพ ยังสมชีพ และอาจารย์ วุฒิ บุญเลิศ
๒๖ กรกฎาคม - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๗.....โครงการการให้สัญชาติไทยแก่ชาวเขาภายใน ๑ ชั่วโมงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๗๒พรรษามหาราชินี
๒๕๔๗.......โครงการวิจัยเรื่องแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายและมิติสุขภาพกับนโยบายและการจัดการของรัฐไทย
๒๕๔๗....รายละเอียดในการจัดการการเรียนการสอนในวิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ
๒๕๔๗...โครงการวิจัย.เรื่องการปรากฏตัวของคนไร้สัญชาติและคนไร้รัฐในประเทศไทย : แนวคิดและมาตรการในการจัดการปัญหาที่ชอบด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ
๒๕๔๗.....รายละเอียดการสอนวิชากฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศสำหรับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปริญญาโท ภาคที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๗.....โครงการเวทีสาธารณะเพื่อทำความเข้าใจและระดมความคิดเห็นทางวิชาการเรื่อง“ คนไร้รัฐและคนไร้สัญชาติในประเทศไทย : คืออะไร ? แก้ไขอย่างไรดี ? ”
๒๕๔๗......รายละเอียดการสอนวิชากฎหมายสิทธิมนุษยชนสำหรับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรปริญญาตรี ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๔๖ โดย รศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร
๖ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๖......โครงการ เสวนาเพื่อแสวงหาองค์ความรู้ในการจัดการความไร้สัญชาติให้แก่เด็กไร้สัญชาติในประเทศไทย ครั้งที่ ๑ : ตอนการแสวงหาองค์ความรู้ในการสร้างโครงการและแผนงาน
๒๕๔๖......โครงการศึกษาวิจัยเพื่อแก้ปัญหาสังคมไทย เรื่อง “ความมั่นคงแห่งชาติกับความมั่นคงของประชาชนที่อาศัยในประเทศไทย ภายใต้การประสานงานของนางสาวสรินยา กิจประยูร และนายชุติ งามอุรุเลิศ
๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๔๖...โครงการสื่อมวลชนเพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการสื่อของรัฐเพื่อการศึกษา” ภายใต้การประสานงานของ รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์
๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๕......โครงการเสวนา เรื่อง “ปัญหาบุคคลตกหล่นทางทะเบียนราษฎรในชุมชนบ้านท่าเรือ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ ปัญหาบุคคลถูกถอนชื่อออกจากทะเบียนราษฎรในชุมชนบ้านร่มไทย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่”

จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้ 000733