Home

Custom Search
บทที่หนึ่ง - บทนำ
เป้าหมายหลักของการศึกษา เพื่อสร้างเสริมศักยภาพของระบบการจัดการปัญหาสุขภาวะและสิทธิของแรงงานข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความไวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  และตั้งอยู่บนพื้นฐานการเคารพสิทธิของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็ตาม 

อ่านต่อ

บทคัดย่อ
การศึกษาเพื่อประเมินนโยบายรัฐไทยในมิติสุขภาวะและสิทธิของแรงงานข้ามชาตินี้  ใช้การวิเคราะห์นโยบายและการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหลัก  และขยายเรื่องที่เชื่อมโยงไปสู่กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆในมิติการละเมิดสิทธิของแรงงานข้ามชาติ   ได้ข้อค้นพบสำคัญๆดังนี้

อ่านต่อ

คำในใจคณะนักวิจัย
ผู้วิจัยทั้งสอง ในฐานะที่คลุกคลีอยู่กับประเด็นแรงงานข้ามชาติ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ตลอดรยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมานี้  มองเห็นอุปสรรคนานาประการในการดำเนินงานของก้าวเชิงรุกข้างต้น  อุปสรรคสำคัญที่สุดที่มิใช่อยู่ที่จะแก้กฎหมาย หรือปรับนโยบาย หรือให้หลักประกันสุขภาพและคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เพราะอุปสรรคดังกล่าวมานี้ ได้มีการแก้ไขไปทีละเล็กละน้อยแล้วในกลุ่มผู้กำหนดนโยบายและผู้ปฏิบัติที่มีมุมมองว่า ปัญหาแรงงานข้ามชาติ คือเรื่องท้าทายและโอกาสที่จะทำงานยากๆให้เกิดผลบวกต่อสังคมไทยโดยรวม

อ่านต่อ

โครงการวิจัยเพื่อการประเมินนโยบายและการจัดการปัญหาสุขภาพของรัฐต่อแรงงานต่างชาติผิดกฎหมาย
ในการศึกษาครั้งนี้จะทำการประเมินนโยบาย แผนงานที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพของแรงงานต่างชาติ  (โดยเฉพาะประเด็นสุขภาพอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ) ทั้งที่อยู่ในรูปกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ  ประกาศ คำสั่ง และการปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง  โดยมีเป้าหมายของการศึกษาหลักคือเพื่อสร้างเสริมศักยภาพของระบบการจัดการปัญหาสุขภาพของแรงงานต่างชาติผิดกฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยให้ผู้ปฏิบัติงานมีความไวต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  และตั้งอยู่บนพื้นฐานการเคารพสิทธิของผู้รับบริการไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็ตาม  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักดังกล่าว

อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด

จำนวนผู้ที่เข้าชมในหน้านี้